Utbildningar med endast tillsyn

Vissa eftergymnasiala utbildningar som bedrivs av fristående skolor står under statlig tillsyn med MYH som tillsynsmyndighet.

Fristående eftergymnasiala utbildningar inom olika områden kan ansöka om statligt stöd i form av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Detta är en möjlighet som regleras i förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Utbildningarnas statliga stöd omfattas endast av tillsynen. De får alltså inte något ekonomiskt stöd i form av statsbidrag, och de berättigar inte de studerande till studiestöd från CSN.

Utbildningsanordnarna får ta ut studerandeavgifter. Längden på utbildningarna kan variera, men det finns krav på att de ska omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd tid.

Här kan du se vilka pågående utbildningar som beviljats stöd i form av endast tillsyn

Kort bakgrund

Tidigare bedrevs flera av dessa utbildningar som så kallade kompletterande utbildningar, en utbildningsform som nu håller på att fasas ut. En förändring som skiljer det nya regelverket från det gamla är att utbildningarna nu måste vara på eftergymnasial nivå.

Myndighetens uppgifter för utbildningar med endast tillsyn

  • Fatta beslut om vilka utbildningar som ska beviljas statligt stöd i form av tillsyn
  • Göra tillsyn
  • Granska utbildningarnas kvalitet
  • Framställa statistik
  • Främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningarna