Allmänna förutsättningar och krav

För att en utbildning ska kunna få stöd i form av endast tillsyn enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska den bedrivas på eftergymnasial nivå, och omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning och inte vara längre än tre år.

Utbildningen ska också vara utformad så att den stämmer överens med grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar inom utbildningen ska ha respekt för varje människas egenvärde, de mänskliga rättigheterna och för vår gemensamma miljö. Man ska särskilt verka för att främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kort om...

Lag och rätt

Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar  reglerar vad som gäller för utbildningarna på ett övergripande plan. 

Det finns dessutom föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar som myndigheten tagit fram som rör utbildningarna.

Utbildningsplan

Varje utbildning ska ha en utbildningsplan som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. Det ska också framgå vem som är utbildningsanordnare. Utbildningsplanen bifogas myndighetens beslut om beviljande av utbildningen och är ett bindande åtagande för dig som anordnare.

Styrelse/ledningsgrupp

För varje utbildning ska det finnas en styrelse eller ledningsgrupp. En delaktig styrelse eller ledningsgrupp är en stark framgångsfaktor i arbetet med att bedriva och utveckla en utbildning och bör ses som en viktig resurs.

Studerandeinflytande

Studerandeinflytandet är av stor betydelse och regleras i den förordning som styr utbildningarna. De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

Tillsyn

Vid tillsynen sker en granskning av om utbildningen uppfyller de krav som gäller enligt förordningen, och om utbildningen bedrivs i enlighet med den utbildningsplan som gäller.