Så behandlas och bedöms din ansökan

Så behandlas din ansökan

 1. Ansökan registreras hos Myndigheten för yrkeshögskolan i samband med att den
  kommer in till myndigheten.
 2. En mottagningsbekräftelse på ansökan skickas per mail till de som uppgetts som fullmaktsgivare samt kontaktperson för ansökan.
 3. Varje ansökan läses av minst två utbildningshandläggare som gör en oberoende bedömning inför beslutet.
 4. En ekonomisk granskning av utbildningsanordnarens förutsättningar att bedriva utbildning görs.
 5. Besluten skickas ut per post till utbildningsanordnarna.

Så bedöms din ansökan

Nedanstående information är framtagen för att förtydliga hur en ansökan bedöms utifrån vad som anges i förordning (2013:871)om stöd för konst- och kultutrutbildningar och vissa andra utbildningar.

För att en utbildning ska ställas under tillsyn ska den

 • bedrivas av en utbildningsanordnare som har förutsättningar att följa förordningen som gäller för utbildningsformen.
 • bedrivas på en eftergymnasial nivå
 • inte vara en utbildning som kan leda fram till en examen som regeringen enligt (1992:1434) meddelat föreskrifter om
 • vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund, eller på beprövad erfarenhet.
 • utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
 • omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning under högst tre år 

Ansökan som lämnas in är strukturerad i följande kategorier:

 • Faktauppgifter
 • Förutsättningar för statligt stöd
 • Organisation och ledning av utbildningen
 • Ekonomisk planering
 • Utbildningen

Organisation och ledning av utbildningen

En utbildning som bedrivs av en utbildningsanordnare som inte bedöms kunna genomföra utbildningen enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar kan inte få statligt stöd.

En utbildning som inte utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar kan inte få statligt stöd.

Ekonomisk planering

De studerandeavgifter som tas ut ska vara skäliga i förhållande till utbildningens karaktär och de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten.

Utbildningen

En utbildning som ställs under tillsyn ska vara eftergymnasial. Det innebär att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till inte kan uppnås inom ramen för gymnasieskolans utbildningar. Det är därför viktigt att det tydligt framkommer i beskrivningarna i ansökan att utbildningen är eftergymnasial.