Kvalitet i utbildningar med endast tillsyn

Myndigheten ska främja kvaliteten i utbildningar med endast tillsyn och utvecklingen av utbildningarna. Myndigheten ska också kvalitetsgranska utbildningarna.

Myndigheten har tagit fram kvalitetskriterier för utbildningar som omfattas av förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Utbildningar med endast tillsyn omfattas av regelverket med vissa undantag och därför gäller merparten av kvalitetskriterierna även för dessa utbildningar.

Kvalitetskriterierna ska tydliggöra och underlätta det konkreta arbetet med kvalitet och kvalitetsutveckling i utbildningarna. Kriterierna anger vad som kännetecknar kvalitet i utbildningarna och är utformade för att tillsammans ge en heltäckande bild av en utbildnings kvalitet.

Dessa kvalitetskriterier gäller för de utbildningar som omfattas av förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. De delar som är undantagna för utbildningar med endast tillsyn är kursiverade.

Kvalitetskriterier för lärande

  • Utbildningens organisering och praktiska genomförande ger de studerande goda förutsättningar att nå utbildningens mål
  • Utbildningens pedagogiska genomförande ger de studerande goda förutsättningar att nå utbildningens mål
  • Inom ramen för utbildningen sker samverkan med det omgivande samhället

Kvalitetskriterier för utveckling och förbättring

  • Utbildningens styrelse eller ledningsgrupp arbetar effektivt och tar ansvar för utbildningens utveckling
  • Utbildningen karaktäriseras av ett systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetskriterier för syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål

  • Utbildningen fyller sitt övergripande syfte som konst- och kulturutbildning
  • Utbildningsanordnaren bedriver arbete med breddad rekrytering och mångfald
  • Utbildningen genomförs med hänsyn till hållbar utveckling
  • Utbildningsanordnaren bedriver arbete för att särskilt främja jämställdhet