ESF-projektet BOSS

Projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) har fått medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att kvalitetssäkra branschernas nationella valideringsmodeller.

Projektet ska verka för att höja legitimiteten och överförbarheten för valideringsresultat. Syftet är att öka nyttan och användning av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet kommer också ge en fördjupad analys av branschmodellernas finansiering, organisering och marknadsföring.

Myndigheten för yrkeshögskolan är projektägare och ett 20-tal branscher har valt att gå samman i projektet, allt från vård och omsorg till transport, handel och industri. Målgruppen är framförallt branschrepresentanter som arbetar med att utveckla och förvalta branschkvalifikationer och valideringsmodeller.

Utgångspunkten för projektets aktiviteter är den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, och Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens. Genom att stödja branscherna i att tillämpa och implementera dessa verktyg i befintliga branschmodeller för validering avser projektet att nå sina mål.

ESF-projektet kommer att leverera stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, policys, manualer och rutiner. Projektet kommer utgå från befintligt och planerat utvecklingsarbete i branscherna för att åstadkomma ökad nytta och omfattning av branschvalidering. Jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet är då viktiga frågor att ta hänsyn till.

Valideringsdelegationen, Svenskt Näringsliv, LO, Arbetsförmedlingen, Universitets och högskolerådet samt YA-delegationen medverkar i projektets styrgrupp.

EU flagga Europeiska Socialfonden