ESF-projektet BOSS

Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. BOSS startade 1 januari 2018 och avslutas 31 december 2021. Projektet vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens.

Projektet verkar för att höja legitimiteten och överförbarheten för valideringsresultat. Syftet är att öka nyttan och användning av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

20-talet branscher med

Myndigheten för yrkeshögskolan är projektägare och ett 20-tal branscher har valt att gå samman i projektet, allt från vård och omsorg till transport, handel och industri. Målgruppen är framförallt branschrepresentanter som arbetar med att utveckla och förvalta branschkvalifikationer och valideringsmodeller.

Utgångspunkten för projektets aktiviteter är den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, och Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens. Genom att stödja branscherna i att tillämpa och implementera dessa verktyg i befintliga branschmodeller för validering avser projektet att nå sina mål.

Erbjuder konkret stöd

BOSS-projektet levererar stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, policys, manualer och rutiner. Projektet utgår från befintligt och planerat utvecklingsarbete i branscherna för att åstadkomma ökad nytta och omfattning av branschvalidering. Jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet är då viktiga frågor att ta hänsyn till.

Styrgruppen för BOSS har representation från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Svenskt Näringsliv, LO och Tillväxtverket.

Kvalitetskompassen

Ett av de verktyg som har utvecklats under den första projektperioden i BOSS är ”Kvalitetskompassen”, ett interaktivt stöd för de som vill arbeta med att utveckla branschvalidering.

Du hittar desktop-applikationen Kvalitetskompassen här.

EU-flagga