ESF-projektet Valideringslyft

Validering synliggör dold kunskap så att både individer och samhället kan växa.

Foto: Scandinav

Valideringslyft är ett projekt där såväl nationella som regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. Projektet sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Vi lever i en tid då ständig kompetensutveckling och omställning utifrån nya förutsättningar och krav på arbetsmarknaden är en nödvändighet.

För att klara det behöver vi lyfta fram och erkänna all kunskap som en individ bär med sig, även den som är dold. Allt annat är slöseri med resurser.

Validering är nyckeln, men ansvaret och genomförandet av validering är decentraliserat med många olika aktörer involverade. Det finns därför ett behov av samverkan för att öka tydlighet, kvalitet och likvärdighet, för att säkerställa tillgången till validering inom såväl utbildningssystemet som mot arbetslivets kvalifikationer.

Projekt Valideringslyft är tänkt att påbörja den resan och för att kunna lösa vissa knutar längs vägen.

Nytta för både individer och arbetsgivare

Vi lär oss nya saker genom hela livet, på olika sätt och i olika miljöer. Kunskap och kompetens kan komma både från formell utbildning, till exempel en gymnasieutbildning, och från arbetslivserfarenhet och fritidssysselsättning. Oavsett om ett lärande satts på pränt eller inte så finns kunskapen där.

  • Validering är ett sätt för en individ att synliggöra sin fulla potential, få ett intyg på sin faktiska (reella) kompetens, och komma vidare i studier eller jobb – trots eventuell avsaknad av ett formellt betyg. 
  • Validering är också ett sätt för arbetsgivare att kartlägga och ta reda på de anställdas faktiska kompetens, för att på så vis bli mer träffsäker i sina kompetenshöjande åtgärder eller vid rekrytering.

Validering har ett inkluderande förhållningssätt eftersom fokus ligger på vad en individ faktiskt kan och inte på hur eller var kunskaperna förvärvats.
Läs mer om validering här.

Bred samverkan

Projekt Valideringslyft kommer att genomföras i en bred samverkan mellan regioner, myndigheter och intresseorganisationer på lokal, regional och nationell nivå.

  • Sveriges samtliga 21 regioner.
  • Skolverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen.
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), LO och Svenskt Näringsliv.

Projektägare är Myndigheten för yrkeshögskolan, med utgångspunkt i uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering.

Mål: ökad regional kapacitet

Projektet har operationellt fokus och ska öka förutsättningarna för regionerna att arbeta med validering som en del i det regionala kompetensförsörjnings- och sysselsättningsarbetet, och därigenom bidra till det nationella målet med ökat antal genomförda valideringar.

Detta ska ske genom en ökad samsyn, kunskap och förståelse för värdet av validering hos samtliga parter.

Projektet ska även resultera i ett konkret och anpassat metodstöd samt ett kartläggningsverktyg i syfte att ta fram regionala utvecklingsplaner.

Genom samverkan och kollegialt lärande förväntas måluppfyllelsen ske mer effektivt och ingen ska behöva uppfinna hjulet på nytt.

Långsiktiga effekter

En stärkt och varaktig operativ infrastruktur för validering ska långsiktigt ge ökad legitimitet till validering som instrument och ökad likvärdighet, kvalitet, och rättssäkerhet i genomförandet av validering.  

Aktiviteter

Regionerna kommer att medverka vid workshops – företrädesvis digitalt – för att processa fram kvalitetskriterier och indikatorer för kartläggningsverktyget.

Kartläggningen identifierar styrkor och utvecklingsområden som tillsammans bildar regionala utvecklingsplaner. Efter prioritering är målet att genomföra delar av dessa.

Projektets övergripande mål, med en operativ och varaktig struktur, ska ge förutsättningar för utvecklingsarbetet att fortsätta även efter att projekt Valideringslyft avslutats (31 december 2022).

Bakgrundsmaterial

Svenska ESF-rådets utlysning ”Utveckla och tillämpa metoder för stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv” inom Programområde 1, Kompetensförsörjning.

Beviljat projekt: Valideringslyft

Läs mer om validering här.

 

Europeiska Socialfonden