Projekt Valideringslyft har gått in i genomförandefas

Den 4 maj hölls ett uppstartsmöte där samtliga 21 regioner deltog. Under mötet redovisades resultatet av projektets inledande analys- och planeringsfas. Samtidigt markerade mötet starten för genomförandefasen.

Myndighetens generaldirektör Thomas Persson hälsade välkommen och betonade vikten av en sammanhållen struktur för validering på alla nivåer, både nationellt, regionalt och lokalt. Validering – för att erkänna all kompetens, även den som inte finns på pränt – är en viktig del för både omställning, livslångt lärande och kompetensförsörjning. Inte minst viktigt är behovet i ljuset av den rådande pandemin. 

Projektägare Christer Bergqvist framförde sin glädje över att alla regioner hoppat på möjligheten att tillsammans skapa förutsättningar för att utöka möjligheterna till validering inom både utbildning och arbetsliv.

Resultat av intervjuer

Processledare Annika Jervgren redogjorde för en nulägesbild i arbetet med validering baserad på intervjuer med projektdeltagarna i samtliga 21 regioner. 

Bland annat pekade dessa på att många regioner känner en osäkerhet i sin roll samt upplever brister i mandat och resurser. Validering behöver förankras tydligare i regionens arbete med kompetensförsörjning. 

Regioner som kommit längre i sin utveckling har intagit en stödjande och koordinerande roll. Det har även varit framgångsrikt att utgå ifrån regionens kompetensbehov och via branschvalidering försöka påverka exempelvis utbudet av kompletterande utbildning inom komvux.

Regionerna upplever att de är ”den smala delen” av timglaset som är beroende av exempelvis regelverk och finansieringsmodeller på nationell nivå som kan ge tydligare incitament åt självstyrande organ som kommuner och utbildningsanordnare. 

En viktig förutsättning för att komma vidare är egen kunskap om validering och förståelse för nyttan i ett brett perspektiv, samt erfarenhet av hur validering går till i praktiken.

Resultat av enkät

Projektets kommunikatör Håkan Düring redogjorde för en enkät som syftade till att inventera befintligt informationsmaterial och behov. 

Den visade att 6 av 10 inte hade någon samlad information om validering på regionens webb. Många regioner använder sig av information framtagen av ansvariga myndigheter, som i vissa fall kompletteras med eget material framtaget utifrån den unika situationen.

Det finns behov av central, kvalitetssäkrad information som beskriver vad validering är, gärna kortfattat. Men framförallt finns det behov av material som beskriver nyttan för olika målgrupper samt material som ger operativ vägledning och stöd. Det är svårt för regioner, men även andra aktörer i kedjan, att hitta rätt i ett decentraliserat system.

Status för kartläggningsverktyget

Annika Jervgren berättade att utvecklingen av kartläggningsverktyget följer tidsplanen. Efter en kort utbildning ska regionerna kunna börja arbeta i verktyget i oktober, för att efter årsskiftet börja omsätta handlingsplanerna i praktiken.

Hon betonade att ansvaret för genomförandet inte ensamt faller på projektdeltagarna, utan verktyget är en hjälp för att kunna prioritera vilka steg som behöver tas, för att i sin tur kunna påverka och stödja andra.

Rapport från Tillväxtverket och myndighetssamverkan

Projektledare Kerstin Claesson Callahan berättade kort om vad projektet arbetat med under analys och planeringsfas samt vad nästa steg i projektet är. Ett antal tematiska workshops om validering kommer att hållas fram till hösten. Efter det tar regionernas arbete med kartläggningsverktyget vid. År två av projektet kommer projektets aktiviteter att utgå från vad regionerna valt att prioritera i sina handlingsplaner.

Anita Sandell från Tillväxtverket, som tillika sitter i projektets styrgrupp, redogjorde för Tillväxtverkets uppdrag att mellan 2018–2020 stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete. Slutsatserna rimmade med det som framkommit inom ramen för det här projektet och visade att regionerna tagit steg framåt men att de fortfarande befinner sig på olika stadier i utvecklingen. 

Svante Sandell, projektledare för arbetsgrupp validering inom ramen för myndighetssamverkan, berättade bland annat om en rapport som ger en nulägesbild av hur många valideringar som genomförts de senaste åren, både inom utbildning och i arbetslivet.

Avslutningsvis gick projektadministratör Mia Sandvik igenom ESF:s regler för tidredovisning och projektets administrativa rutiner.

Projekt valideringslyft avslutas den sisa december 2022.


Ladda hem sammanfattningen av intervjuerna med regionerna här pdf-ikon

Ladda hem resultatet av enkäterna för inventering av informationsmaterial här pdf-ikon

Ladda hem rapporten ”Läge och utveckling av validering nationellt och regionalt” här.