Hur du ansöker

Här nedan finns en särskild blankett för ansökan om statsbidrag för utveckling av branschvalidering. Ansökan är komplett och färdig för handläggning, prövning och beslut när alla frågor i blanketten är besvarade. Om något saknas kommer myndigheten att skicka ut en begäran om komplettering, som behöver besvaras inom fem arbetsdagar.

Ansökningarna kommer att prövas mot förordningens syfte och krav under slutet av juni och början av juli 2020. Om fler ansökningar kommer in än det finns medel att fördela, så kommer myndigheten att fatta beslut om ett urval i enlighet med förordningen. Myndigheten siktar på att fatta beslut om tilldelning under juli månad.

Medfinansiering krävs

Statsbidrag lämnas för högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna, vilket innebär att den sökande, tillsammans med eventuella samarbetspartners, måste bidra med minst 50 procents medfinansiering. För att kunna redovisa den totala kostnaden för insatsen inklusive medfinansiering har myndigheten tagit fram en budgetmall som fylls i och bifogas ansökan.

Verktyg för nuläge och handlingsplan

För att komplettera nulägesbild och utgångsläge för utvecklingsinsatsen kan verktyget Kvalitetskompassen, som har utvecklats i ESF-projektet BOSS, användas. I Kvalitetskompassen kan sökande även ta fram en handlingsplan med aktiviteter kopplade till utvecklingsinsatsen. Stöd för användningen av kvalitetskompassen lämnas via BOSS.

Glöm inte att underteckna

Ansökan måste vara undertecknad av både arbetstagar- och arbetsgivarpart och dokument som styrker rätt att teckna firma ska bifogas ansökan.

Anvisningar, stöd och blanketter

Anvisningar för ansökan Word-ikon

Blankett för ansökan om statsbidrag för utveckling av branschvalidering Word-ikon

Budgetmall för utvecklingsinsatser Excel-ikon

Kvalitetskompassen finner du här

Vid frågor, kontakta Pär Sellberg på par.sellberg@myh.se