Kort om förutsättningar och krav

I samband med ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning ställs vissa krav som du kan ta del av här.

Arbetslivsanknytning

Det är viktigt att utbildningen har en stark arbetslivsanknytning och utformas i nära samarbete med representanter för arbetslivet. Vi kan även bevilja en yrkeshögskoleutbildning inom ett smalt yrkesområde om det är av intresse för individen och samhället.

Yrkeshögskoleutbildningar får inte utformas till nytta för endast ett specifikt företag.

Utbildningen ska heller inte kunna erbjudas inom ramen för någon annan utbildningsform, till exempel inom gymnasieskolan eller inom universitet/högskola.

Lag och rätt

Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan reglerar på ett övergripande plan utbildningsformen yrkeshögskoleutbildning. Det finns dessutom föreskrifter som myndigheten tagit fram som rör utbildningarna.

Utbildningsplan

I samband med ansökan ska ni ta fram en utbildningsplan som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och anordnare. Utbildningsplanens innehåll är av avgörande betydelse när vi bedömer ansökan.

Finansiering

Vi beslutar om statsbidrag eller särskilda medel (gäller för utbildningsanordnare som är universitet eller högskola som har staten som huvudman) i samband med beslutet om att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan. Statsbidrag (schablonbidrag) bestäms per studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor och 200 yrkeshögskolepoäng.

En utbildning kan också drivas med hjälp av medfinansiering. Myndigheten ser positivt på en hög medfinansieringsgrad och tar särskilt hänsyn till i vilken grad en utbildning finansieras av arbetslivet. I en konkurrenssituation kan detta vara av vikt.

En yrkeshögskoleutbildning, för vilken utbildningsanordnaren får statsbidrag eller särskilda medel, ska vara avgiftsfri för de studerande. I de fallen är det inte tillåtet med kursavgifter och yrkeshögskoleutbildningar får inte heller finansieras med flera olika statsbidrag. Det är dock möjligt att bedriva yrkeshögskoleutbildningar utan statsbidrag, men med studiestödsplatser och studerandeavgifter.

Schabloner för YH-utbildningar

Schablonerna och tilläggsbeloppen inom YH höjs för de utbildningsomgångar som startar efter 1 juli 2019 (för schablon A med 2000 kronor respektive 200 kronor per studerande). Tillägget för utbildningar som beviljats högst 20 platser ändras och beräknas procentuellt på respektive schablonnivå, vilket innebär att detta tillägg blir högre för de högre schablonnivåerna.

De nya schablonerna för YH-utbildningar är:

A A1 B B1 C C1 D D1 E E1
56.000 61.600 61.600 67.800 67.200 73.900 72.800 80.100 78.400 86.200

 

Ledningsgruppen

För varje yrkeshögskoleutbildning finns det en ledningsgrupp. Ledningsgruppen spelar en mycket viktig roll i utbildningen, bland annat genom att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven. Den ska också se till att utbildningen följer lag och förordning om yrkeshögskolan, samt de föreskrifter som myndigheten har tagit fram och de beslut som myndigheten fattar.

Ledningsgruppen ska också anta studerande till utbildningen och utfärda examens- eller utbildningsbevis efter avslutad utbildning.

Det är även ledningsgruppen som beslutar om eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier samt ser till att anordnaren bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. En majoritet av ledamöterna i ledningsgruppen ska komma från det arbetsliv som berörs av utbildningen.

Studerandeinflytande

Studerandeinflytandet i en yrkeshögskoleutbildning är av stor betydelse och regleras i den lag som styr yrkeshögskolan. I en yrkeshögskoleutbildning ska de studerande ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens innehåll och genomförande. Bland annat ska det finnas minst en studeranderepresentant i ledningsgruppen för varje utbildning.

Tillsyn

Alla utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det betyder att det sker en granskning av om utbildningen uppfyller de krav och syften som gäller för yrkeshögskolan som de är formulerade i lag och förordning, och bedrivs i enlighet med den utbildningsplan som gäller för varje utbildning.