Ansökan om statsbidrag för korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan.

Utbildningarna kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten är att utbildningarna ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Datum för ansökan 2020

  • Ansökan öppnade 29 januari och stängde 26 februari kl 24.00
  • Beslut kommuniceras den 15 april
  • Besluten gäller från beslutsdatum och till och med den 30 juni 2022

Förutsättningar för ansökan 2020

  • Befintliga utbildningsanordnare som vid ansökningstillfället bedriver en ordinarie yrkeshögskoleutbildning inom det utbildningsområde som är aktuellt
  • Prioriterade områden är utbildningar som motsvarar behov av ökad kompetens, digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet
  • Läs mer om detta i nedanstående dokument
  • En existerande ledningsgrupp som kan ta ansvar även för den nya utbildningen
  • Utbildningarna ska präglas av flexibilitet i takt och form