Frågor och svar

Myndigheten svarar på frågor som kommit in från utbildningsanordnare inför webbinariet om kurser och kurspaket i YH den 14 januari 2020.

Finns det några prioriterade områden för beviljandet av kurser eller kurspaket?

Ja, vi har sagt att vi primärt kommer att satsa på utbildningar inom digitalisering, automatisering, klimatomställning, energieffektivisering och hållbarhet. Detta är ju kompetensbehov som finns inom flera utbildningsområden och branscher. Vi kommer därför inte att direkt prioritera bland befintliga utbildningsområden. Vi har också fått in underlag från närmare ett 40-tal branschorganisationer om vilka behov man ser. I samband med inbjudan att ansöka om statsbidrag kommer ut, så ska vi sträva efter att förtydliga vad vi avser att prioritera i samband med bedömningen.

Hur sker antagningsprocessen?

Befintlig YH-anordnare kan söka. Ansökan är manuell och relativt kortfattad. Vi tar inte in budgetunderlag eller avsiktsförklaringar.  Det behöver finnas en ledningsgrupp på plats vid ansökningstillfället som utbildningen kan kopplas till inom samma utbildningsområde. Således kan inte en anordnare som exempelvis bedriver en trädgårdsutbildning ansöka om att bedriva en teknikutbildning.

Finns det någon önskat mål med kurserna/kurspaketen – mer fortbildande karaktär eller karriärsbyte?

Utgångspunkten är som vanligt att utbildningarna ska tillgodose arbetslivets behov av kompetens. Men denna satsning har delvis med en annan inriktning. Avsikten är att utbildningarna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet.  Utbildningarna är avsedda för dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet (up-skill) - gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet (re-skill).

Kan MYH ge exempel på hur ett kurspaket kan se ut?

Nej, det måste berört arbetsliv och en utbildningsanordnare skapa tillsammans. Som vanligt gäller att innehållet ska vara eftergymnasialt och eftersom utbildningarna bland annat är till för att klara omställning på arbetsmarknaden, så krävs att innehållet motsvarar behov av nya kunskaper och kompetenser inom respektive utbildningsområde. 

Finns det ett högsta och lägsta antal veckor som utbildningen kan vara? 

Utbildningarna får maximalt omfatta 95YH-poäng alltså knappt 20 veckor. Den nedre gränsen är 5 YH-poäng alltså en vecka. Genomsnittskursen inom ordinarie YH är cirka 25-30 yhp – alltså 56 veckor.

Finns det regler för hur mycket som får undervisas på distans?

Nej. 

Hur mäter man den nya kunskapen, sker en examen av något slag?

Betyg ska ges på kurserna i vanlig ordning och utbildningsbevis lämnas – utbildningen leder inte till examen. 

Kan man sköta ett arbete under studietiden?

Avsikten är att man ska kunna bedriva studier och arbeta samtidigt. Utbildningsupplägg och hur utbildningen ska bedrivas för att det ska vara möjligt ska beskrivas i ansökan.

Blir eventuella studiekostnader avdragsgilla i inkomstdeklarationen?

Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. För vidare information hänvisar vi till Skatteverket.

Vilka orter kommer att prioriteras - om några?

Det finns möjlighet att ansöka om att bedriva utbildningen på flera orter. Vi strävar efter att få spridning i landet. 

Kan utbildningen innehålla LIA?

Ja, med det är inte ett krav.

Kan en anordnare som just fått en utbildning beviljad i den stora ansökningsomgången för YH, men som inte bedriver någon utbildning nu utan först till hösten, vara med i denna ansökan?

Nej, det beror på att det måste finnas en etablerad ledningsgrupp som man kan koppla utbildningen och som redan idag ansvarar för en YH-utbildning inom ett område som är relevant för den korta utbildningen.

På vilket sätt ska arbetslivet representeras i ansökan?

Ansökan ska kopplas till den befintliga ledningsgrupp som ska ansvara för utbildningen. Anordnaren ska i vanlig ordning beskriva hur arbetslivet har bidragit till att ta fram ansökan, hur man bidrar i genomförandet samt redogöra för hur medfinansieringen ser ut.

Hur många starter kommer att beviljas per beviljad kurs?

I besluten kommer det att anges hur många årsplatser som utbildningen beviljats och ett motsvarande belopp. Utifrån det får anordnaren planera hur många omgångar man vill starta. Studietakt, studieform, start- och slutdatum kan variera över året. Omgångar/starter kan löpa parallellt. Beviljat belopp kan självklart inte överskridas. 

Hur är tidsplanen för beslut?

Ansökan öppnar 29 januari och stänger den 26 februari. Beslut fattas senast den 15 april 2020.

Hur kommer statsbidrag vara fördelat – i schabloner?

En genomsnittlig schablon för respektive utbildningsområde plus 15 procent.

Ska det vara distans eller bundna utbildningar?

Det avgör anordnarna tillsammans med berört arbetsliv vad som fungerar bäst. 

Berättigar utbildningarna till studiemedel?

Ja, förutsatt att man studerar minst halvtid i minst tre veckor och är högst 57 år.

Går det att ge en utbildning på 25 procents studietakt? 

Ja, det är inget som hindrar, men som nämnts går det inte för en studerande att få studiemedel vid lägre studietakt än 50 procent. Vår rekommendation är dock att inte ha en studietakt som är lägre än 25 procent om det rör sig om en lite längre utbildning då tidsutdräkten kan bli väl lång.

Får kurspaketen innehålla gymnasiala kurser eller inslag av sådana?

Nej. Innehållet ska vara eftergymnasialt i sin helhet.

Ska man skicka in ett ledningsgruppsprotokoll som anger att ledningsgruppen står bakom ansökan?

Svar: Det behövs inte. Kontaktuppgifter till dem som ingår i ledningsgruppen ska anges och MYH kan komma att ta stickprovskontroller för att undersöka hur väl förankrad ansökan är hos ledningsgruppen.

Om man har en beviljad utbildning med en befintlig ledningsgrupp, men där de första omgångarna ställts in, kan man ändå ansöka om statsbidrag för korta utbildningar trots att utbildningen som den korta utbildningen ska kopplas till inte pågår?

Svar: Ja, det är möjligt att ansöka. MYH vill dock erinra om att tidigare resultat och effekt på utbildningen kommer att spela stor roll för vilka korta utbildningar som ska beviljas.

Kan man ansöka om att bedriva en utbildning på distans trots att den utbildning som den aktuella ledningsgruppen idag ansvarar för är en bunden utbildning?

Svar: Ja, det är möjligt. MYH vill passa på att påminna om att det är möjligt att inom ramen för beslutet för utbildningen ha olika studieform och studietakt för respektive utbildningsomgång.

Behöver den ledningsgrupp som ska ansvara för den korta utbildningen finnas på samma ort som den ska genomföras på?

Svar: Nej, det är inte nödvändigt, men arbetslivets representanter ska ha en uppfattning om kompetensbehovet på den ort som utbildningen ska genomföras på.

Ska alla deltagare läsa alla kurser eller kan det fungera att deltagarna väljer vilka kurser de vill gå?

Svar: En utbildning kan bestå av en eller flera kurser i ett kurspaket. Är det ett sammanhållen kurspaket i en utbildning, är tanken att alla kurser ska genomföras.