Frågor och svar

Myndigheten svarar på frågor som inkommit från utbildningsanordnare inför och under webbinariet om korta utbildningar den 3 februari 2021.

Innehållsförteckning

1. Arbetslivets medverkan

2. Utformning och tillträde

3. Ansökan och information

1.Arbetslivets medverkan

Kan man som anordnare ansöka om en helt ny utbildning från ett nytt område eller måste det vara kopplat till en existerande utbildning? Är vi behöriga att söka korta kurser trots att vi inte har en lång utbildning inom samma område?
Svar: En ansökan behöver inte vara kopplad till en befintlig YH-utbildning. Dock måste anordnaren visa att det finns någon person knuten till organisationen som har relevant yrkeserfarenhet.

Måste en kort YH-utbildning ha en egen ledningsgrupp?
Svar: Ja, en anordnare som bedriver flera YH-utbildningar kan nyttja samma ledningsgrupp även till korta YH-utbildningar. Det är förstås viktigt att ledningsgrupper som ansvarar för flera utbildningar också är medvetna om sitt ansvar fullt ut.

För en ny utbildning finns det ju ingen ledningsgrupp, räcker det med att det framgår av avsiktsförklaringarna att det finns personer som är beredda att engagera sig i en ledningsgrupp eller ska det framgå på annat sätt?  
Svar: Det bör framgå av avsiktsförklaringarna att det finns representanter för berört arbetsliv som är villiga att engagera sig i utbildningen. 

Hur många avsiktsförklaringar behöver man till ansökan för en kort utbildning?
Svar: Man kan maximalt lämna in 10 avsiktsförklaringar. Frågeställningarna är något annorlunda eftersom LIA-platser och anställningsbehov inte är direkt relevanta i denna ansökan.

Ska avsiktsförklaringarna registreras i ett webbgränssnitt eller lämnas in som word/pdf-dokument?
Svar: Avsiktsförklaringarna finns i webbansökan på Mina sidor.

Kan vi skicka en gemensam avsiktsförklaring avseende tre olika korta utbildningar till samma organisation?
Svar: Nej, det går inte att skicka en gemensam avsiktsförklaring. Avsiktförklaringarna skickas från respektive ansökningsformulär till berörd organisation. 

Är de personer som granskar och beviljar ansökningar branschkunniga inom området de granskar?
Svar: Myndighetens omvärldsanalytiker är specialiserade inom yrkeshögskolans utbildningsområden. Flertalet av medarbetarna som handlägger ansökningar har lång erfarenhet av sina specifika bevakningsområden.

Vad avses med att utbildningen ska finansieras av yrkeslivet när LIA inte är obligatoriskt?
Svar: Arbetslivets medfinansiering kan t ex bestå i engagemang i ledningsgrupp, bistå med lärare, studiebesök, material, maskiner, licenser och utbildningsmaterial. Utöver det handlar medfinansiering när det gäller korta YH om hur de arbetsgivare som ni engagerar möjliggör för sina medarbetare att delta i denna möjlighet till kompetensutveckling.

Till toppen

 

2. Utformning och tillträde

Om man inte fyller alla platser eller det blir något avhopp, kan man även erbjuda kurs på tom plats till dem som kanske bara vill studera en av kurserna i ett kurspaket?
Svar: En beviljad kort utbildning får ett antal platser tilldelade för respektive år. Dessa kan användas närsomhelst under året och man kan starta flera omgångar och anta studerande vid flera tillfällen. Kurs på tom plats är mot bakgrund av detta inte aktuellt.

Hur lång period ska det vara mellan sista ansökningsdagen och kursstart?
Svar: Det avgör utbildningsanordnaren själv. Eftersom det är möjligt att sprida ut utbildningsomgångar vid flera tillfällen över året, så får ansökningsperioderna anpassas efter det och vad som är ändamålsenligt. Ansökningsperioden ska vara rimlig utifrån att utbildningen ska vara öppen för alla att ansöka till.

Är det möjligt att som förkunskapskrav och urvalsgrund ange tidigare YH-utbildning?
Svar: Ja, tidigare YH-kurser eller tidigare YH-examen liksom examen från högskoleutbildning eller högskolekurser är möjliga att ha som förkunskapskrav och även urvalsgrund. Det bör påpekas att det alltid handlar om motsvarande kunskaper. En specifik utbildning får inte användas som en grund för att sortera bort sökande i urvalet.

Kan man ha fristående kurser eller måste utbildningen hänga ihop i ett kurspaket?
Svar: Utbildningen kan bestå av en eller flera kurser.

Kan man bedriva kort YH-utbildning utan att det ingår LIA?
Svar: Dessa utbildningar är främst avsedda för yrkesverksamma personer. Det är möjligt att ha LIA-kurser som ingår i ett kurspaket, men det är inget krav. I de utbildningar som beviljades förra året innehöll ett mycket litet fåtal LIA.

Är en kort YH-utbildning/ett kurspaket en ”miniatyr” av en lång utbildning och ska innehålla proportionerligt lika mycket LIA tid som en lång utbildning? 
Svar: Nej, en kort utbildning står för sig själv och kan bestå av kurser från en pågående YH-utbildning, men också ha ett innehåll som innebär fördjupning på en högre nivå och det finns inget krav på att den ska innehålla LIA.

Måste korta utbildningar ha graderade betyg eller räcker godkänt/icke godkänt?
Svar: Samma regler gäller som för övrig YH-utbildning, det vill säga det ska vara graderade betyg.

Om man har några gästföreläsningar med innehåll som inte examineras utan bara är bonus, ska man då kryssa i rutan att utbildningen delvis bedrivs på engelska?
Svar: Nej, det är inte nödvändigt.

Finns det någon värdering från myndighetens sida om utbildningen utförs på svenska eller helt/delvis på engelska?
Svar: Nej.

Är det möjligt att fyra utbildningsanordnare ansöker om att få starta samma kurs på sina respektive utbildningsorter, men samordnar utbildare/lärare i kurserna samt har en gemensam ledningsgrupp för samtliga utbildningsorterna?
Svar: Som myndighet fattar vi beslut gentemot en ansvarig utbildningsanordnare. Denna anordnare har det fulla ansvaret mot det regelverk som omgärdar yrkeshögskolan och har också ansvaret gentemot myndigheten. Vi kommer inte att fatta beslut som gäller för flera anordnare eller kommunicera med någon annan än den ansvarige anordnaren.

Vad är skillnaden mellan korta YH och YH-flex?
Svar: Korta YH-utbildningar är fristående utbildningar i form av kurser eller kurspaket med ett särskilt beslut. YH-flex är platser man kan söka om man bedriver en YH-utbildning som leder till examen. Platserna är riktas till personer med yrkeserfarenhet som saknar formell kompetens, men som genom validering kan tillgodogöra sig kunskaper, få dessa validerade och tillgodoräknade. Med YH-flex finns möjlighet att sedan genom kompletterande studier skaffa sig de kunskaper som krävs för en examen. Ansökan om YH-flexplatser sker i en separat ansökan.

Är kurserna berättigade till CSN?
Svar: Ja, om kurserna är minst tre veckor långa och bedrivs i en studietakt som är minst 50 procent.

Hur ser kvalitetsgranskningen ut för en kort utbildning?
Svar: Det har ännu inte genomförts någon kvalitetsgranskning på en kort utbildning. Vi får återkomma till det.

Ska det vara ”full fit” på SeQF?
Svar: Det är inte aktuellt med inplacering för dessa utbildningar eftersom de inte leder till en examen. Om man som anordnare vill ha sin utbildning inplacerad i den nationella referensramen för kvalifikationer så får man ansöka om det hos MYH separat.

Till toppen

 

3. Ansökan och information

Kommer ett maximalt antal tecken även i år vara 4 000 tecken för att svara på områdesfrågorna med "underfrågor"?
Svar: Frågan motivering av utbildningskoncept är uppdelad i fyra frågeområden som har maximalt 2 000 tecken per frågeområde. Det är: Arbetslivets behov av kompetens, Utbildningens arbetslivsanknytning, Utbildningens upplägg och flexibilitet i förhållande till sökandemålgruppen samt Utbildningskonceptets helhet och förväntad effekt.

Vid ansökan om korta YH-utbildningar - hur skall man tänka kring årsplatser och studerandeplatser och vad är det man faktiskt ansöker om i ansökan?
Svar: Man ansöker om platser med start – alltså man anger hur många studerande som beräknas genomgå utbildning under respektive år. I beslutet anges hur många årsplatser de sökta antalet studerande platser innebär.

Ett exempel: En utbildning på 30 YH-poäng och 50 studerande med start under ett år motsvarar 7,5 årsplatser. (30 yhp/200 yhp) *50.

Tänk på att planera för att det inte är rimligt att söka lika många studieplatser för 2021 respektive 2022 eftersom halva året redan har gått när besluten fattas.  

Finns det någon översikt med pågående korta utbildningar inom yrkeshögskolan? 
Svar: Ja, på yrkeshögskolan.se.

Hur blir det med korta YH på yrkeshogskolan.se?
Svar: Vi strävar efter att det ska ske på samma sätt som med de längre YH-utbildningarna. I dagsläget finns de publicerade som i listform på en särskild sida på yrkeshogskolan.se.

Anordnarna har möjlighet att inkomma med direktlänkar för de enskilda utbildningarna genom att skicka e-post till webb@myh.se. Myndigheten uppdaterar sedan sidan manuellt.

Kommer det att bli ytterligare en ansökan om korta YH i år? 
Svar: Nej, det är inte planen.

Vilket tidsspann omfattar korta utbildningar?
Svar: Beslut som fattas vid ansökningsomgången 2021 omfattar perioden från beslutsdatum i juni 2021 – 30 juni 2023.

Hur anges lokalisering om det handlar om digitala utbildningar?

Svar: Lokaliseringen anges som den ort där utbildningsanordnaren har sitt säte eller där man som anordnare har angett att man avser att bedriva utbildning.

För de långa utbildningarna ska ledningsgruppen anta som förr, eller?
Svar: Ja, absolut.

Får även nya anordnare söka denna gång?
Svar: Ja, men samtliga anordnare som söker måste motsvara kraven på anordnarkompetens i enlighet med lag, förordning och aktuell föreskrift.

Ni säger att ansökan stänger 18 mars 24:00. Det är oklart om det är 00:00 18 mars eller 23:59 18 mars som avses. Vad gäller?
Svar: Ansökan stänger den 18 mars 2020 kl 24.00 och om man vill vara mer precis kl 23.59 den 18 mars 2020. Det kommer inte att finnas någon support, annan än teknisk, efter kontorstid kl 17 den 18 mars. Observera att det går väldigt bra att lämna in ansökan i god tid före den 18 mars 2021.

Om man söker studieplatser t ex i Stockholm, kan en del av platserna anordnas på annan ort också?
Svar: Ja, det går att ansöka om att bedriva utbildningar på fler orter. Det anges i ansökan.

Värderas utbildningar som leder till anställning högre än utbildningar som leder till att kunna starta sitt eget och ha en heltidsinkomst som egenföretagare?
Svar: Det är inte relevant när det gäller korta YH-utbildningar. Dessa utbildningar syftar till att redan yrkesverksamma ska få den kompetensutveckling som krävs för omställning.

Kan äldrevårdens kunskapsproblem och kunskapshöjning vara ett prioriterat område?
Svar: Ja, det skulle det kunna vara.

Angående bedömning, hur mäter ni tidigare resultat avseende effekt? Kommer det göras effektuppföljning i någon form för korta YH eller menar ni här effektstudier för långa YH?
Svar: När det gäller bedömning av tidigare resultat så är det primärt resultat av granskning av tidigare utbildning som ska beaktas. Allt det som en anordnare har presterat i form av resultat av utbildning kommer att tas hänsyn till. När det gäller effektstudier avseende korta YH, så är det inte klart hur det ska genomföras då sysselsättning som bedömningsgrund inte är aktuell.

Bidragsnivån gäller för alla utbildningar eller är detta endast för korta kurser?
Svar: Bidragsnivån för korta YH gäller just korta YH och är tillfällig och kommer att följas upp och kan komma att förändras.

Kan man söka statsbidrag över angivna schablonnivåer på korta utbildningar?
Svar: Nej, vi har ökat bidragsnivån och handlägger inte några ärenden avseende statsbidrag över schablon.

Kan en rörelsedriven folkhögskola ansöka om YH-utbildning?
Svar: Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer. När det gäller denna specifika fråga torde svaret vara ja.

Hur ställer sig myndigheten till korta utbildningar som inte direkt ligger inom prioriterade områden?
Svar: Prioriterade områden är precis vad som anges. Sannolikt kommer antalet ansökta platser vara fler än vad som kan beviljas och då sker en prioritering.

Om man utbildar IT-personer i ekonomi till vilket utbildningsområde hör kursen då?
Svar: Det avgör utbildningsanordnaren utifrån ansökan. Det kan komma att ändras av myndigheten beroende på innehåll.

Är det så att om man startar en utbildningsomgång den 15 december 2022 får den pågå under år 2023 med en avslutning och inlämnad studiedokumentation senast 30 juni 2023?
Svar: Start av utbildningsomgång och rekvirering av statsbidrag ska göras senast den 15 december 2022 för de årsplatser som gäller för 2022. Utbildningen ska vara slutförd och all studiedokumentation ska vara inlämnad senast den 30 juni 2023. För start av utbildningsomgångar där rekvisitioner inkommer efter den 15 december för respektive startår utbetalas inget statsbidrag.

Till toppen

Läs mer om korta utbildningar