Underlag som stöd för ansökan

Här hittar du underlag som stöd för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. I denna ansökan prövas om den korta utbildningen i form av kurser och kurspaket kan ingå i yrkeshögskolan och om den kan beviljas statsbidrag, Ansökan gäller utbildningar med start under 2021 och 2022.

De korta utbildningarna får omfatta som mest 99 YH-poäng. Det är möjligt att i kurspaketen både använda kurser från befintliga yrkeshögskoleutbildningar och skapa nytt utbildningsinnehåll. Korta utbildningar ska särskilt svara mot ett behov av kompetens för omställning på arbetsmarknaden, men även mot behov av kunskap inom nya områden.

Innehållsförteckning

Vem kan ansöka?

Hur går ansökan till?

Prioriterade yrkesområden/kompetenser

Flexibelt upplägg

Beslut och förutsättningar

Yrkeshögskolans regelverk

 

Vem kan ansöka?

Utbildningar inom yrkeshögskolan kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting, andra statliga myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer.

I samband med bedömningen av ansökan kommer myndigheten att pröva anordnarkompetens, vilket bland annat innebär att den sökande ska lämna uppgift om vem eller vilka i organisationen som har yrkeserfarenhet för det yrkesområde som ansökan avser.

Se vidare i föreskriften MYHFS 2020:5 om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer om gällande föreskrifter på myh.se

Till toppen  

Hur går ansökan till?

Ansökan görs via ansökningswebben som du når via Mina Sidor. För att få tillgång till ansökan behöver du som redan är utbildningsanordnare i yrkeshögskolan logga in på ditt användarkonto på Mina sidor.

Om du är ny utbildningsanordnare så måste du först ansöka om ett organisationskonto.

Demoversion av ansökan

Ansök om organisationskonto på Mina sidor

Logga in på Mina sidor 

Vanliga frågor till ansökan finns i guiden för korta utbildningar på Mina sidor

Ansökan är öppen från den 4 februari 2021 till och med den 18 mars 2021 kl 24.00. Ansökningar som är myndigheten tillhanda efter denna tidpunkt kommer inte att bedömas. Besluten publiceras den 10 juni 2021.

Till toppen

Prioriterade yrkesområden/kompetenser

När det gäller de områden som kommer att prioriteras baseras det på myndighetens egna omvärldsanalyser samt de underlag som vi fått in från ett 60-tal arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer genom en enkätundersökning.

Det är alltjämt viktigt att stärka möjligheten för individer att rusta för den omställning på arbetsmarknaden som en ökad digitalisering och automatisering innebär. Även områdena energieffektivisering och klimatomställning kommer fortsatt att prioriteras. Ytterligare prioriteringar inom olika sektorer som är aktuella är:

 • Vård och omsorg (välfärdsteknik och e-hälsa, vårdhygien, palliativ vård, samtalsmetodik, våld i nära relationer, lagstiftning, funktionsnedsättning, ledarskap och handledning) 
 • Hotell, restaurang, kultur, event, resor och turism (hållbarhet, hantverk, klimat, ledarskap, ekonomi/intäktsoptimering, mötesteknik, marknadsföring, covid-/smittsäkerhet och datorsystem) 
 • Lantbruk och livsmedelsförsörjning (ekosystem, gröna miljöer, ledarskap, inklusive växtodling och djurhållning hållbar livsmedelsproduktion och produktutveckling) 
 • Ekonomi (e-handel, digital marknadsföring, försäljning och kommunikation, affärsutveckling, upphandling, hållbarhet och ledarskap) 
 • Industri (fortsatt automatisering och robotisering av verksamheten med dataanalys, maskininlärning, mjukvaruutveckling, systemförståelse/systemdesign, artificiell intelligens, elektronik, inbyggda system, cybersäkerhet, smart underhåll, 3D-tillverkning och additiv tillverkning samt cirkulär produktion, materialutveckling, återvinning och återbruk) 
 • Fordonsindustrin (elektrifiering) 
 • Energi (elnätens om- och utbyggnad för en ökad elnätskapacitet och anpassning till produktion av elkraft från olika och väderberoende energikällor samt vindkraftteknik och solenergiteknik)
 • Samhällsbyggnad (Building Information Modelling (BIM), kalkylering, ledarskap, infrastrukturella satsningar och fastighetsautomation)
 • Järnväg och spårtrafik (ban-, signal- och kontaktledningsteknik samt fordonsunderhåll)
 • Transporttjänster (hållbar logistik) 

I samband med bedömningen kommer myndigheten även att ta hänsyn till om utbildningen:

 • Svarar mot arbetslivets behov
 • Medfinansieras av arbetslivet
 • Har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering
 • Har ett flexibelt upplägg som svarar mot vad arbetslivet och studerande efterfrågar

Utöver detta kommer myndigheten att lägga vikt vid vad utbildningsanordnares tidigare genomförda utbildningar har uppvisat för resultat.

Till toppen

Flexibelt upplägg

Det ska vara möjligt för redan yrkesverksamma att ta del av kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Därför är det viktigt att uppläggen är flexibla när det gäller studieform och studietakt. Upplägget är också tänkt att vara flexibelt för dig som anordnare, vilket också ska gynna de studerande. I ansökan behöver du därför inte ange hur många utbildningsomgångar som ni planerar att starta och inte heller några startdatum, utan endast hur många studerande du bedömer kan starta under respektive år. Under startåret avgör du själv hur många omgångar du vill starta och hur antalet studerande ska fördelas mellan omgångsstarterna. Omgångarna kan starta när som helst under året.

Utbildningsupplägget ska beskrivas i ansökan, men myndigheten kommer inte att fatta beslut om antalet omgångar som får genomföras, studietakt, studieform eller om start- och slutdatum för respektive utbildningsomgång. De utbildningsomgångar som ni startar kan ha olika upplägg avseende studietakt och studieform inom samma utbildning. Till exempel kan vissa utbildningsomgångar genomföras intensivt under en viss period medan andra kan ha en lägre studietakt. Olika utbildningsomgångarna kan även pågå samtidigt om det är ändamålsenligt.

Det kommer även att vara möjligt att ansöka om att bedriva en utbildning på flera orter. I ansökan ska det anges i vilken eller vilka kommuner som utbildningsanordnaren avser att starta utbildningen.

Yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiestöd. När det gäller möjlighet att få studiemedel från CSN, så krävs att den sökande inte får vara äldre än 57 år och att utbildningen bedrivs på minst 50 procents studietakt under minst tre veckor.


Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

Till toppen

Beslut och förutsättningar

Myndigheten kommer att fatta beslut som gäller fram till och med 30 juni 2023. Samtliga utbildningsomgångar ska vara genomförda och studiedokumentationen ska vara slutrapporterad till myndigheten före detta slutdatum.

I beslutet anges årsplatser med start respektive år och det statsbidrag som utbildningen beviljats. Antalet studerandeplatser med start baseras på hur många årsplatser med start som beviljas för respektive år samt utbildningens genomförande i antal YH-poäng.

Antalet platser som beviljas för respektive utbildning kan komma att anpassas utifrån tillgängligt ekonomiskt utrymme samt myndighetens bedömning av efterfrågan och kan därmed komma att avvika från det antal som anges i ansökan.

För att kunna nyttja de platser som beviljats för respektive år och för att statsbidrag ska betalas ut måste den sista utbildningsomgången för året starta före den 15 december 2021 respektive 2022. En årsplats motsvarar 40 veckors studier på heltid. Årsplatser som inte utnyttjats under ett visst år kan inte flyttas till nästkommande år.

Exempel:

I en utbildning som omfattar 50 YH-poäng och som tilldelas 12 årsplatser med start kan 48 studerande påbörja utbildningen under året.

Det kan startas en omgång med 48 studerande eller t ex fyra omgångar med tolv studerande på varje.

I en utbildning på 30 YH-poäng motsvarar 50 studerande med start under ett år 7,5 årsplatser. (30/200) *50.

En utbildningsomgång kan starta och sluta under samma år medan en annan utbildningsomgång med lägre studietakt påbörjas under ett år men avslutas året efter.

Till toppen

Anpassningar i regelverket

I korta yrkeshögskoleutbildningar ges möjlighet att ha andra förkunskapskrav än i de längre utbildningarna. Om det är fråga om kort utbildning, får kraven på särskilda förkunskaper även avse yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än de som ges inom ramen för gymnasieskolans nationella program.

Det innebär att den som ansöker om att bedriva en kort utbildning har möjlighet att ställa krav på yrkeserfarenhet, men också större möjligheter att ställa krav på andra kunskaper eller erfarenheter än i längre yrkeshögskoleutbildningar. Som exempel kan nämnas krav på en tidigare yrkeshögskoleexamen eller krav på att den sökande har godkända betyg från kurser vid universitet eller högskola.

Det finns även skillnader avseende ledningsgruppens ansvar när det gäller korta yrkeshögskoleutbildningar. Ledningsgruppen för en kort utbildning behöver inte anta studerande till utbildningen och inte heller utfärda utbildningsbevis. Detta kan istället överlåtas till utbildningsanordnaren.

I övrigt finns inga undantag från det regelverk som gäller för yrkeshögskoleutbildning.

Till toppen