Juridiska och ekonomiska krav

För att ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning behöver vissa krav uppfyllas.

Ekonomiska krav

Det är möjligt att ansöka om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Ni kan inte få statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning om:

  • ni är i konkurs eller likvidation
  • är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller har näringsförbud
  • är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
  • ni inte har fullgjort sina åliggande avseende arbetsgivaravgifter eller skatt
  • ni i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts av Myndigheten för yrkeshögskolan 
  • ni inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 1 kap 3 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Inför beslut om beviljande av utbildningar kontrolleras att utbildningsanordnaren inte brister avseende något av ovanstående krav.

Bidrag för utbildningen utbetalas till den juridiskt ansvarige utbildningsanordnaren.

Finansiering av utbildning

Myndigheten beslutar om statsbidrag eller särskilda medel i samband med beslutet om att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan. Särskilda medel gäller för utbildningsanordnare som är universitet eller högskola med staten som huvudman.

En yrkeshögskoleutbildning som beviljats statsbidrag eller särskilda medel måste vara avgiftsfri för de studerande. Utbildningarna kan inte finansieras med flera olika statsbidrag. 

Ersättningen utgår från schabloner där schablonbidrag (statsbidrag) bestäms per studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor och 200 yrkeshögskolepoäng.

A A1 B B1 C C1 D D1 E E1
56.000 61.600 61.600 67.800 67.200 73.900 72.800 80.100 78.400 86.200

En utbildning kan också drivas med hjälp av medfinansiering, en annan finansiering än, eller utöver, statligt bidrag.

Krav på rättslig handlingsförmåga

Utbildningar inom yrkeshögskolan kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting, andra statliga myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer. F-skattsedel ska finnas. Om utbildningsanordnaren är en juridisk person ska den vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande. Den utbildningsanordnare som avser att bedriva yrkeshögskoleutbildning ska på begäran kunna visa att man har rättskapacitet.

Aktiebolag: Aktuellt registreringsbevis från aktiebolagsregistret vid Bolagsverket.

Ekonomisk förening: Aktuellt registreringsbevis från handelsregistret vid Bolagsverket. Föreningens stadgar ska också kunna visas.

Handelsbolag/kommanditbolag: Aktuellt registreringsbevis och bolagsavtal från Bolagsverket.

Ideell förening: Föreningens stadgar samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas.  

Stiftelse: Stiftelseförordnande (urkund). Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom. Registreringsbevis för stiftelsen från länsstyrelse.  

Fysisk enskild person: Personbevis från Skatteverket.