Juridiska och ekonomiska krav

För att ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning behöver vissa krav uppfyllas.

Utbildningar inom yrkeshögskolan kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, regioner, andra statliga myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer.  

Myndigheten har utfärdat föreskrifter om krav på anordnare vid ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan. Föreskrifterna (2020:5) trädde i kraft den 1 januari 2021 och reglerar vad den sökande behöver visa för att kunna bedömas uppfylla kraven i 12 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan (YHL). Läs mer om de nya föreskrifterna i nyheten här och här i sin helhet. 

Ni kan inte ansöka om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och/eller få statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning om: 

  • ni är i konkurs eller likvidation  
  • ni står under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har ställt in sina betalningar eller har näringsförbud 
  • ni är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning eller annat liknande förfarande  
  • ni inte har fullgjort åligganden avseende arbetsgivaravgifter och skatter. 

Inför beslut om beviljande av utbildningar kontrolleras att den sökande inte brister avseende något av ovanstående krav.  

För att en utbildning ska kunna ingå i yrkeshögskolan krävs även att ni följer de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 1 kap 3 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 

Om utbildningsanordnaren är en juridisk person ska den vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande. Den utbildningsanordnare som avser att bedriva yrkeshögskoleutbildning ska på begäran kunna visa att man har rättskapacitet och ska på begäran kunna lämna information som gäller: 

  • Aktiebolag: Aktuellt registreringsbevis från aktiebolagsregistret vid Bolagsverket.  
  • Ekonomisk förening: Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.  
  • Handelsbolag/kommanditbolag: Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket. 
  • Ideell förening: Registerutdrag från Skatteverket.  
  • Stiftelse: Registreringsbevis för stiftelsen från länsstyrelse.  

Statsbidrag och särskilda medel 

Myndigheten beslutar om statsbidrag eller särskilda medel i samband med beslutet om att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan. Särskilda medel gäller för utbildningsanordnare som är universitet eller högskola med staten som huvudman. Statsbidraget för utbildningen utbetalas till den ansvarige utbildningsanordnaren.  

En yrkeshögskoleutbildning som beviljats statsbidrag eller särskilda medel måste vara avgiftsfri för de studerande och utbildningarna kan inte finansieras med flera olika statsbidrag.  

Ersättningen utgår från schabloner där schablonbidrag (statsbidrag) bestäms per studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor och 200 yrkeshögskolepoäng. 

A A1 B B1 C C1 D D1 E E1
56.000 61.600 61.600 67.800 67.200 73.900 72.800 80.100 78.400 86.200

En utbildning ska till viss del finansieras av arbetslivet. Den som ansöker om statsbidrag ska redovisa på vilket sätt arbetsliv och arbetsgivare kommer att vara involverade i utbildningens genomförande och hur arbetslivet bidrar med finansiering, till exempel genom medverkan i ledningsgrupp, undervisning, lärare, föreläsare, studiebesök eller utrustning med mera.