Prioriteringar

På denna sida presenteras prioriteringar för ansökningsomgång yrkeshögskolan 2021.

Innehållsförteckning

Prioriteringar utifrån efterfrågan och utbildningsutbud

Befintligt utbildningsutbud och platser med avslut per år per inriktning

Utbildningsvolymernas utveckling över tid

Utbildningsområdena

 

Prioriteringar utifrån efterfrågan och utbildningsutbud

Digitalisering och hållbarhet är övergripande teman för myndighetens prioriteringar när det gäller efterfrågan och utbildningsutbud i ansökningsomgång 2021. Digitaliseringen och de nya teknologierna kommer att påverka stora delar av arbetsmarknaden och kommer följaktligen att behöva integreras i majoriteten av utbildningarna i olika grad. För att kunna digitalisera verksamheter behövs både generell och specialiserad kompetens inom IT- och cybersäkerhet, vilket myndigheten särskilt vill lyfta fram vikten av.

Utrymmet för att expandera utbudet av utbildningsplatser i förhållande till nuvarande nivå ser ut att bli begränsat i årets ansökningsomgång. Samtidigt behöver det skapas utrymme för att bevilja eventuella nya och innovativa utbildningar som kan behövas för att utveckla utbudet där utflödet av platser inte är så väl utbyggt, och/eller där det råder särskild brist på kompetens.

Till toppen 

Befintligt utbildningsutbud och platser med avslut per år per inriktning

Riktlinjer för årets prioriteringar är att generellt sett bevara de volymer av platser som nu uppnåtts efter ett antal år av expansion. Det innebär ett förhållningssätt där nya platser inom förhållandevis väl utbyggda inriktningar endast fylls på för att bibehålla ett visst utflöde. En del stora inriktningar har redan många beviljade platser i systemet, medan andra behöver fyllas på i lite större utsträckning för att bibehålla nivån. Utflödet kan komma att öka eller minska något över tid för enskilda inriktningar. 

Till toppen

Utbildningsvolymernas utveckling över tid

Myndigheten använder måttet ”platser med avslut per inriktning per år” för att se hur volymerna utvecklas över tid. Det är denna fil som anordnare bör stämma av gentemot inför en ansökan.

 Platser med slutår 2021-2028 efter utbildningsinriktning (SUN5) 

 Utbildningsomgångar med slutår 2021-2028 efter utbildningsområde, utbildningsnamn, YH-poäng, län, kommun, funktionell analysregion (FA15), antal platser med mera

Utbildningar som beviljas i årets ansökansomgång kan ha första start tidigast andra halvan av 2022 och avslutas under 2023 och framåt, beroende på utbildningarnas längd. Det innebär att de nya besluten i ansökansomgång 2021 kan öka på utflödet av platser med avslut från 2023 och framåt. 

Till toppen

Utbildningsområdena

Data/IT

Inom yrkeshögskolan finns i dagsläget 13 utbildningsinriktningar som spänner över programmering till IT-säkerhet och användarupplevelse. Branschens efterfrågan på kompetens inom Data/IT-området är fortsatt hög. Det bekräftas även av Statistiska centralbyråns (SCB) senaste ”Trender och prognoser om arbetsmarknadsläget 2035”. Där beskrivs en 55 procentig ökning av efterfrågan fram till 2035. Prognosen visar också vikten av att yrkeshögskolan fortsätter leverera kompetens till området. Signalerna från branschen är att mjukvaruutvecklare får en allt viktigare roll, och att IT-säkerhet är ett område som är alltmer avgörande för digitaliseringen. Tillväxten inom dataanalys och närliggande kompetens inom AI såsom dataförädling och maskinlärande är hög, vilket kommer leda till en efterfrågan på de kompetenserna. Data/IT-området är fortsatt prioriterat och de höga nivåerna på antalet utbildningsplatser kommer därför att behållas. 

För att förtydliga utbudet inom Data/IT kommer två nya inriktningar att skapas. Det är utbildningar inom inbyggda system och utbildningar inom dataanalys och datavetenskap. Dessutom kommer koden för utbildningar till mobilprogrammerare att uppgå i utbildningar till systemhantering och programmering.

Till toppen

Ekonomi, administration och försäljning

Inom området ryms många utbildningsinriktningar, bland annat redovisningsekonom, vårdadministratör, företagsförsäljning, inköp och offentlig upphandling, marknadsföring och löneadministratör. Flera av inriktningarna är redan stora inom yrkeshögskolan och kommer inte kunna prioriteras eller växa i konkurrens med andra inriktningar. Flertalet av yrkeskategorierna som inriktningarna riktar sig mot har också en bred väg in från exempelvis högskolan eller andra utbildningsvägar.

Efterfrågan på kompetens är generellt fortsatt hög inom Ekonomi, administration och försäljning, men kan komma att förändras, omformas eller minska då utvecklingen inom digitalisering och robotisering har snabbats på i och med pandemin. Pandemin har haft en påverkan både inom handeln i och med förändrade konsumtionsmönster, men även inom andra områden där automatisering och robotisering går framåt. Inom redovisning och lön sker exempelvis omvandlingar med ökad digitalisering, där enklare arbetsuppgifter automatiseras. Rollerna går mot att bli mer komplexa med mer konsultativa inslag, rådgivning och specialisering. Digital kompetens kommer spela en viktig roll i den förändringsprocessen.

Med ökad digitalisering och e-handel finns en efterfrågan på kompetenser inom logistik och inom handeln blir kompetenser inom omnikanal allt viktigare där fysisk och digital handel kompletterar varandra. Inom många yrkesroller blir det viktigt med denna bredd för att kunna arbeta strategiskt i handelns förändringsarbete. Då flera yrkesroller har en bred väg in kommer dock antalet beviljade platser i huvudsak endast kunna bevaras.

Även företagsförsäljning går mot mer digitalisering och ställer högre krav på kompetens inom området när rollen blir mer komplex.

Till toppen

Hotell, restaurang och turism

Inom området finns bland annat utbildningar till resekonsult, projektledarutbildningar mot turism, samt utbildningar inom hotel management, eventarrangör och destinationsutvecklare. 

Branschen har drabbats hårt av pandemin och osäkerheten är stor. Innan pandemin uttrycktes en ökad efterfrågan inom flera av inritningarna, bland annat event och destinationsutveckling. Trots osäkerheten inom branschen kommer antalet beviljade platser inom området i årets ansökningsomgång att bevaras då vår bedömning är att efterfrågan på kompetens kommer att återgå igen efter pandemin.

Till toppen

Hälso- och sjukvård samt social arbete

Inom utbildningsområdet finns ett antal delområden och större enskilda utbildningsinriktningar, till exempel utbildningar inom funktionshinder, äldres vård och hälsa, socialt arbete, psykiatri, somatisk omvårdnad och tandsköterskeutbildning. Det finns också ett antal utbildningsinriktningar med lägre årliga utflöden av platser. I årets ansökningsomgång är ambitionen att bevara nivåerna i enlighet med inriktningen i områdesanalysen för hälso- och sjukvård samt socialt arbete 2020. Även för utbildningsinriktningar som inte omnämns i områdesanalysen är ambitionen att huvudsakligen bevara nivåerna. I den mån det finns förutsättningar, avser MYH att något utöka det årliga utflödet av platser från utbildningar mot LSS-verksamhet.

Vårdadministratörer nämns under utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning. Även för denna grupp är avsikten att bevara det årliga utflödet som i nuläget finns. För merparten av utbildningarna som riktar sig mot hälso- och sjukvård samt socialt arbete finns en efterfrågan i stora delar av landet. Det är därför centralt att ställa arbetslivets behov i relation till tillgänglighet till redan beviljat utbud.

Till toppen

Kultur, media och design

Kultur, media och design är ett medelstort utbildningsområde inom yrkeshögskolan som omfattar många olika inriktningar. Digitaliseringstrenden är stark samtidigt som pandemin påskyndar utvecklingen och påverkar hur vi konsumerar varor och tjänster, inte minst kultur och media. Detta bidrar till att behovet av kompetens påverkas, men den huvudsakliga ambitionen är att bevara antalet utbildningsplatser på nuvarande nivå, till exempel inom film- och tv-produktion. Även spelbranschen har fortsatt hög efterfrågan på kompetens. Under de gångna åren har inriktningarna mot spel prioriterats och antalet platser utökats. Vi kommer dock inte kunna utöka antalet platser ytterligare innevarande år. 

Till toppen

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Området är brett med ett antal små och från varandra vitt skilda utbildningsinriktningar. Målsättningen är i huvudsak att bevara det årliga utflödet av utbildningsplatser. Samtidigt utvecklas exempelvis livsmedelsproduktionen med ökande teknikinslag. Även fokus på grönska i stadsmiljöer ökar. Detta kan i sin tur innebära nya kompetensbehov. 

Till toppen

Friskvård och kroppsvård

Området är litet och har idag två aktiva utbildningsinriktningar; en för hudterapeuter och en mot massage och friskvård. Ambitionen är att bevara antalet platser för dessa inriktningar på nuvarande nivå.  

Till toppen

Journalistik och information

Journalistik och information är ett mindre utbildningsområde inom yrkeshögskolan där i huvudsak andra utbildningsformer bidrar till kompetensförsörjningen. De generella signalerna är att utbudet av kompetens kommer att överstiga efterfrågan framöver. Digitalisering och teknikutveckling påverkar dock även detta område i hög grad. Ambitionen är att utbudet av utbildningsplatser bevaras på nuvarande nivå inom området. 

Till toppen

Juridik

Detta är ett litet område med endast två inriktningar. Ambitionen är att det årliga utflödet av utbildningsplatser bevaras på nuvarande nivå inom området. 

Till toppen

Pedagogik och undervisning

Området består huvudsakligen av trafiklärarutbildning, handledare på modersmål samt övriga utbildningar inom pedagogik som främst görs av specialistutbildningar för barnskötare och utbildning till lärarassistent. Kompetensförsörjning för lärarassistent sker även via folkbildningen. Utbildningar till lärarassistent via yrkeshögskolan behöver vara tydligt eftergymnasial och efterfrågad på arbetsmarknaden. Myndigheten avser att fortsatt bevaka utvecklingen för denna relativt nya yrkesroll. Ambitionen är att bevara antalet platser inom området på nuvarande nivå.

Till toppen

Samhällsbyggnad och byggteknik

Inom området finns utbildningar med kopplingar till hela byggprocessen, från projektering och tillståndsgivning till genomförande av byggprojekt och förvaltning av färdiga byggnader. Området har prioriterats under ett antal år. Inför kommande ansökningsomgång är inriktningen i huvudsak att bevara nivån på utbildningsplatser med ett visst fokus på digitalisering, hållbart byggande och infrastruktur. Inom fastighetsområdet har utbildningsutbudet ökats kraftigt under ett antal år för att möta en bristsituation. Bristen har nu dämpats och därmed kan en viss nedjustering av antalet utbildningsplatser komma att ske. 

Till toppen

Säkerhetstjänster

Detta är ett av yrkeshögskolans minsta utbildningsområden där bland annat utbildning till arbetsmiljöingenjör ligger. Målsättningen är att bevara nivån på det årliga utflödet av utbildningsplatser. 

Till toppen

Transporttjänster

I utbildningsområdet ingår den större inriktningen benämnd transport, logistik och spedition samt inriktningar för utbildningar till lokförare, trafikflygare och helikopterpilot. Ambitionen är att fortsätta bevaka områdets utveckling men i dagsläget saknas utrymme för att öka antalet utbildningsplatser.  

Till toppen

Teknik och tillverkning

Teknik och tillverkning representerar ett brett och mångfacetterat utbildningsutbud med många specialinriktningar. Allt från industri, energi, konstruktion och installation till reparation, drift, service och utbildning till yrken inom traditionellt hantverk. Totalt ingår ett 50-tal inriktningar. Det finns en stor variation i utbildningsutbudet med ett fåtal utbildningar per inriktning samt några större inriktningar så som CAD-tekniker/konstruktör, Automationstekniker, Elkrafttekniker, Processtekniker, Produktionstekniker/Produktionsutvecklare samt Kyl- och värmepumpstekniker/Ventilationstekniker.

SCB beräknar i ”Trender och prognoser om arbetsmarknadsläget 2035” att det kommer att råda brist på tekniker från yrkeshögskolan till år 2035. Utvecklingen med nya teknologier som används i allt större utsträckning driver efterfrågan på personal med YH-bildning. 

Ofta ligger utbildningarna placerade runt om i landet beroende på var det finns kluster av industrier eller andra typer av anläggningar som behöver kompetens. Var i landet det finns övningsanläggningar som kan behövas för att kunna utbilda studerande spelar också in för utbildningarnas placering. 

Det råder brist på kompetens inom flertalet inriktningar, men det finns förbättringspotential avseende utbildningarnas resultat. Området visar upp ett sämre resultat vad gäller nyttjade platser, genomströmning och examensgrad jämfört med andra utbildningsområden. Andel outnyttjade platser vid start för år 2020 var 26 procent, att jämföra med snittet på 14 procent. Examensgraden är bland de lägsta med 61 procent för år 2019, att jämföra med snittet på 71 procent.

Även om det råder brist på kompetens finns inte utrymme att låta området expandera mer i dagsläget. Ambitionen är att bevara nuvarande nivåer. Viss omfördelning kan komma att ske mellan utbildningsinriktningar. 

Till toppen

Övrigt

Här ligger de tolkutbildningar som myndigheten har en försöksverksamhet för samt lärlingsutbildningar. För dessa utbildningar planeras ingen ökning utan ambitionen är att nuvarande nivåer bibehålls.

Till toppen