Organisatoriska förutsättningar

Vissa organisatoriska förutsättningar måste finnas på plats för att man ska kunna få sin utbildning beviljad. Utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser.

Myndigheten har utfärdat föreskrifter (MYHFS 2020:5) om krav på anordnare vid ansökan om att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2021. Föreskrifterna reglerar vad den sökande behöver visa för att kunna bedömas uppfylla kraven i 12 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan (YHL) och omfattar alla yrkeshögskoleutbildningar. 

I 13 § YHL anges att de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa personer. 

Vi bedömer:

  • att anordnaren har ekonomiska förutsättningar att bedriva en yrkeshögskoleutbildning. Mer information finns på sidan Juridiska och ekonomiska krav.
  • att anordnaren har minst en person knuten till sin organisation med yrkeserfarenhet från det yrkesområde utbildningen leder till.
  • att anordnaren vid utbildningens start kom­mer att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och utrustning för utbildningen.hur utbildningsanordnaren arbetar med frågor kring jämställdhet och kränkande behandling.
  • hur utbildningsanordnaren arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.