Regeringens direktiv

I regleringsbrevet från regeringen får MYH de ramar som vi utgår ifrån vid fördelning av statsbidrag eller särskilda medel. Medlen är beroende av en bemyndiganderam, det vill säga på vilket sätt statliga medel får fördelas över tid. Inom yrkeshögskolan är bemyndiganderamen begränsad vilket i sin tur begränsar tiden för besluten om  att få ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag eller särskilda medel.

I januari får MYH besked om tilldelning av statsbidrag, det vill säga hur mycket pengar som finns att fördela och därmed vet vi hur många yrkeshögskoleutbildningar vi kan bevilja.

Vi bedömer

  • Utifrån den specifika summa pengar vi får tilldelat av regeringen kan vi fördela bidrag till yrkeshögskoleutbildningar och därmed bevilja dessa. Ansökningarna om att få bedriva utbildningar konkurrensutsätts, det vill säga jämförs med varandra för att MYH ska kunna avgöra vilka utbildningar som ska få statsbidrag eller särskilda medel. Detta innebär att även om utbildningen i övrigt uppfyller alla kriterier kan den ändå få avslag för att det finns andra utbildningar som i högre grad motsvarar kraven.

  • Direktiv från regeringen kan också handla om att regeringen vill göra särskilda satsningar eller fokusera på ett visst yrkesområde, vilket påverkar MYH:s bedömningar av ansökningar.

  • Efter en prioritering av utbildningsområden sker ytterligare en konkurrensutsättning där respektive ansökan jämförs med andra inom samma utbildningsområde. Detta innebär återigen att även om utbildningen i övrigt uppfyller alla kriterier kan den ändå få avslag för att det finns andra utbildningar som i högre grad motsvarar kraven.