Organisatoriska förutsättningar

Vissa organisatoriska förutsättningar måste finnas på plats för att man ska kunna få sin utbildning beviljad. Under 2016 kom förändringar i 12 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan (YHL) som gäller vilken kompetens som ska finnas hos utbildningsanordnaren. Där anges att utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. I § 13 YHL anges att de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa personer. Ändringarna i lagen syftar till att säkerställa kvaliteten i yrkeshögskoleutbildningarna

Vi bedömer

  • MYH bedömer utbildningsanordnarens kompetens utifrån fem olika områden, se vidare i anvisningarna.
  • För att fastställa att anordnaren har ekonomiska förutsättningar att bedriva en yrkeshögskoleutbildning genomförs en ekonomisk granskning.
  • MYH bedömer hur utbildningsanordnaren arbetar med frågor kring jämställdhet och kränkande behandling.
  • MYH bedömer hur utbildningsanordnaren arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.