Försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan

Ansökningswebben till försöksverksamheten med kontakttolkutbildning har nu öppnat och stänger den 24 maj. Här hittar du information om försöksverksamheten och kring ansökan. Försöksverksamheten är en del i regeringens åtgärdspaket för att trygga framtida tolkförsörjning.

Följande aktörer kan delta i försöksverksamheten

Alla aktörer som enligt lagen om yrkeshögskolan får vara utbildningsanordnare kan ansöka om att en utbildning till kontakttolk får ingå i försöksverksamheten inom yrkeshögskolan och ges statliga medel.

Läs om de juridiska och ekonomiska krav som ställs på utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolans regelverk styr utbildningarnas utformning

Det är yrkeshögskolans regelverk som kommer att utgöra grunden för utformningen och organiseringen av utbildningarna. Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Läs mer om vilka allmänna förutsättningar och krav som gäller för att bedriva en yrkeshögskoleutbildning.

Här hittar du ansvisningarna för ansökningsomgång 2018, som publicerades i slutet av mars.

Så här förbereder du ansökan

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tagit fram ett informationspaket för dig som kommer att ansöka om att delta i försöksverksamheten. Paketet innehåller värdefull information om de ganska omfattande förberedelser du behöver göra inför ansökan.

För dig som är ny inom yrkeshögskolan finns en informationsdel om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan.

Paketet är indelat i korta moduler där du enkelt kan välja de delar som är relevanta för dig.

  • Här hittar du informationspaketet.
  • Den viktigaste informationen finns även samlad här i skriftform (OBS! Dokumentet uppdaterat här på webbplatsen 2018-04-19 med information om bland annat behörighet och urval).  

Så bedöms ansökningarna

Ansökningarna om statligt bidrag för kontakttolkutbildningar inom försöksverksamheten kommer att bedömas utifrån de bestämmelser som finns i lagen och förordningen om yrkeshögskolan.  

I det fall det kommer in flera ansökningar än vad medlen räcker till, kommer myndigheten att prioritera de ansökningar som bäst bedöms uppfylla mål och krav i regelverket för yrkeshögskolan.

En utbildningsanordnare kan ansöka om flera utbildningar, får vi in fler än en ansökan från en utbildningsanordnare kommer var och en av utbildningarna att bedömas utifrån yrkeshögskolans regelverk och det kan finnas flera alternativ till upplägg.

En av grunderna för bedömningen av ansökningarna är utbildningens upplägg och innehåll. Utbildningen ska motsvara arbetslivets och samhällets behov av tolkkompetens. Det innebär att den bör innehålla både en bredd av och en fördjupning inom olika ämnesområden med möjligheter till ett arbetsplatsanknutet lärande under utbildningstiden.

Vi kan inte på förhand bedöma vilka språkinriktningar som kommer att beviljas utan det beror på hur efterfrågan på yrkesrollen beskrivs i ansökan och var i landet behovet finns.

Utbildningarna inom försöksverksamheten

Totalt omfattar försöksverksamheten cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna ska kunna starta i januari 2019.De anordnare som får statsbidrag beviljat får beslut om att starta kontakttolkutbildningen i två omgångar.

Studiemedel

Studerande på utbildningarna är berättigade till studiemedel.

Ansökan öppnar den 18 april

Ansökan öppnar 18 april på myh.se och stänger 24 maj. MYH beräknar att fatta beslut i vecka 25. Här hittar du mer information om hur ansökningsförfarandet går till.

Bakgrund till försöksverksamheten

Den 20 oktober 2017 presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att trygga samhällets tolkförsörjning. En av de insatser som presenterades var att införa det nu aktuella försöket med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan. Mer om bakgrunden finns bland annat att läsa i MYH:s återrapportering "Förslag på fler utbildningsvägar till att bli kontakttolk".

Förordningen om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk inom folkbildningen gäller fortfarande

Nuvarande förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk inom folkbildningen kommer även fortsättningsvis att gälla.
Folkhögskolor och studieförbund kan därför även fortsättningsvis ansöka om statsbidrag bland annat för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar och för kurser, inom ramen för denna förordning.

Länkar

Tidplan

Så här ser tidplanen för ansökningsomgång och beslut ut:  

År Månad Händelser och aktiviteter
2018
Januari - mars Information om förutsättningarna för ansökan om statsbidrag publiceras på myh.se
  Mars Anvisningar för ansökan publiceras i slutet på mars
  18 april till 24 maj Ansökan öppen för kontakttolkutbildningarna inom försöksverksamheten
  Slutet av juni Beslut om att ingå i yrkeshögskolan fattas och publiceras på myh.se  
  Slutet av juni   Publicering av beviljade utbildningar på yrkeshogskolan.se


Mer information

För frågor, mejla till tolk@myh.se eller ring utbildningshandläggare Maria Hedlund på telefon 010-209 01 15 alternativt växeln, telefon 010-209 01 00.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsflöde.

Du kan också besöka oss på Facebook.