Försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav

Här hittar du den senaste informationen om försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan.

I april 2018 öppnas möjligheten för utbildningsanordnare att ansöka om statsbidrag eller särskilda medel för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan. Utbildningarna kommer att ingå i en försöksverksamhet och är en del i regeringens åtgärdspaket för att trygga framtida tolkförsörjning.

Följande aktörer kan delta i försöksverksamheten

Alla aktörer som enligt lagen om yrkeshögskolan får vara utbildningsanordnare kan ansöka om att en utbildning till kontakttolk får ingå i försöksverksamheten inom yrkeshögskolan och ges statliga medel.

Yrkeshögskolans regelverk styr utbildningarnas utformning

Det är yrkeshögskolans regelverk som kommer att utgöra grunden för utformningen och organiseringen av utbildningarna. Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Så bedöms ansökningarna

Ansökningarna om statligt bidrag för kontakttolkutbildningar inom försöksverksamheten kommer att bedömas utifrån de bestämmelser som finns i lagen och förordningen om yrkeshögskolan.

I det fall det kommer in flera ansökningar än vad medlen räcker till, kommer myndigheten att prioritera de ansökningar som bäst bedöms uppfylla mål och krav i regelverket för yrkeshögskolan.

En av grunderna för bedömningen av ansökningarna är utbildningens upplägg och innehåll. Utbildningen ska motsvara arbetslivets och samhällets behov av tolkkompetens. Det innebär att den bör innehålla både en bredd av och en fördjupning inom olika ämnesområden med möjligheter till ett arbetsplatsanknutet lärande under utbildningstiden.

Utbildningarna inom försöksverksamheten

Totalt omfattar försöksverksamheten cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna ska kunna starta i januari 2019.

De anordnare som får statsbidrag beviljat får beslut om att starta kontakttolkutbildningar i två omgångar. 

Studiemedel

Studerande på utbildningarna är berättigade till studiemedel.

Ansökan öppnar i april på myh.se

Ansökan öppnar i mitten av april och så snart datumet är fastställt kommer detta att annonseras på myh.se i form av en nyhet, tillsammans med mer information.

Bakgrund till försöksverksamheten

Den 20 oktober presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att trygga samhällets tolkförsörjning.

En av de insatser som presenterades var att införa det nu aktuella försöket med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan.

Mer om bakgrunden finns bland annat att läsa i MYH:s återrapportering "Förslag på fler utbildningsvägar till att bli kontakttolk".

Förordningen om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk inom folkbildningen gäller fortfarande

Nuvarande förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk inom folkbildningen kommer även fortsättningsvis att gälla.

Folkhögskolor och studieförbund kan därför även fortsättningsvis ansöka om statsbidrag bland annat för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar och för kurser, inom ramen för denna förordning.

Länkar

Tidplan

Så här ser tidplanen för ansökningsomgång och beslut ut:  

År Månad Händelser och aktiviteter
2018
Januari - mars Information om förutsättningarna för ansökan om statsbidrag publiceras på myh.se
2018 Mitten av april till slutet av maj Statsbidrag för kontakttolkutbildningarna inom försöksverksamheten kan under perioden sökas på myh.se
  Slutet av juni Beslut om att ingå i yrkeshögskolan fattas och publiceras på myh.se


Mer information

Prenumerera gärna på vårt nyhetsflöde samt våra nyhetsbrev till tolkanordnare.

För frågor, mejla till tolk@myh.se eller ring utbildningshandläggare Maria Hedlund på telefon 010-209 01 15 alternativt växeln, telefon 010-209 01 00.