Information om regional efterfrågan på YH-utbildning

Vi har i uppgift att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. Vid fördelning av statsbidrag eller särskilda medel tar vi även hänsyn till i vilken grad en utbildning har en lämplig regional eller nationell placering utifrån arbetslivets behov.

Vårt analysarbete avseende efterfrågan på olika utbildningar bedrivs av våra omvärldsanalytiker. En stor del av arbetet resulterar i de områdesanalyser vi publicerar årligen. Analyserna är tänkta att användas som ett kompletterande och stödjande material till ansöknings- och bedömningsprocessen. Detta hänger samman med att analyserna endast beskriver efterfrågan på en övergripande nivå med en viss koppling till redan beviljat utbud av utbildningar inom yrkeshögskolan, medan vi i bedömningen av en ansökan tar hänsyn till många fler faktorer än just efterfrågan. I den bedömningen tar vi också hänsyn till arbetslivsanknytning, anordnarkompetens, utbildningens upplägg och innehåll, tidigare resultat, lämplig regional placering, redan beviljat utbud med mera. Detta betyder alltså att även om vi i våra analyser identifierat områden som är efterfrågade, betyder det inte per automatik att vi kommer att bevilja ansökningar inom dessa områden.

Regionalt arbete

Områdesanalyserna täcker dock inte alla områden där det finns utbildningar och därför görs även annat arbete för att skapa en bild av efterfrågan. Dessutom görs områdesanalyserna på nationell nivå och därför är den insamlade regionala informationen viktig för att tydliggöra bilden av efterfrågan. Vi har en god bild av kompetensbehoven på ett övergripande plan. Men eftersom efterfrågan kan variera regionalt är det viktigt att komplettera befintlig kunskap med den regionala information vi kan få från de regionalt utvecklingsansvariga (RUA). Därför är det också av största vikt att myndigheten har ett gott samarbete med regionerna.

För att inhämta information om och göra bedömningar av de regionala kompetensbehoven ställer vi därför årligen några frågor i enkätform. Den regionala information som blir resultatet av denna enkät är ett av flera underlag som används i bedömningen om vilka utbildningar som ska beviljas statsbidrag eller särskilda medel. Det viktigaste underlaget är själva ansökan. Där beskrivs efterfrågan på den kompetens som utbildningen ska leda till. I ansökan beskrivs också andra faktorer som har stor betydelse för om en ansökan beviljas eller inte. Det gäller bland annat utbildningens nivå, hur stark arbetslivsanknytningen är, utbildningens organisation och ledning, med mera. Det innebär att efterfrågan i sig inte ensam avgör om en utbildning kan beviljas. Beslut om beviljande eller avslag baseras på en sammantagen bedömning av alla ingående faktorer. Input till bedömningsarbetet hämtas även från bland annat branschernas egna analyser, SCB:s statistik och Arbetsförmedlingens prognoser.

Kunskapsunderlag

Frågorna i den nu aktuella enkäten syftar därmed till att ge oss ett kunskapsunderlag bland flera i bedömningsarbetet. Regionernas svar kommer aldrig ensamt avgöra om en utbildning beviljas eller ej. Enkätsvaren kan heller aldrig stjälpa en ansökan. Svaren ger bara ytterligare en pusselbit till bedömningsarbetet. Att en region inte nämner efterfrågan på en viss utbildning eller utbildning inom ett visst område, innebär med andra ord inte att det leder till avslag. På samma sätt är en av regionen beskriven efterfrågan inte någon garanti för ett beviljade. Svaren från regionerna utgör ett underlag som alltid måste ses i sitt sammanhang.