Juridiska och ekonomiska villkor

Ekonomiska krav

Statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning beviljas inte om utbildningsanordnaren

  • är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller har näringsförbud,

  • är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

  • inte har fullgjort sina åliggande avseende arbetsgivaravgifter eller skatt,

  • i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts av Myndigheten för yrkeshögskolan eller

  • inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 1 kap 3 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Inför beslut om beviljande av utbildningar kontrolleras att utbildningsanordnaren inte brister avseende något av ovanstående krav.

Bidrag för utbildningen utbetalas till den juridiskt ansvarige utbildningsanordnaren.

Krav på rättslig handlingsförmåga

Utbildningar inom yrkeshögskolan kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting, andra statliga myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer. F-skattesedel ska finnas. Om utbildningsanordnaren är en juridisk person ska den vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande.

Aktiebolag: Aktuellt registreringsbevis från aktiebolagsregistret vid Bolagsverket.

Ekonomisk förening: Aktuellt registreringsbevis från handelsregistret vid Bolagsverket. Föreningens stadgar ska också kunna visas.

Handelsbolag/kommanditbolag: Aktuellt registreringsbevis och bolagsavtal från Bolagsverket.

Ideell förening: Föreningens stadgar samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas.  

Stiftelse: Stiftelseförordnande (urkund). Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom. Registreringsbevis för stiftelsen från länsstyrelse.  

Fysisk enskild person: Personbevis från Skatteverket.