Bidra till analyser om kompetensbehovet

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar vilka utbildningar som ska starta inom yrkeshögskolan. Därför samlar vi på myndigheten in information och analyserar arbetsmarknadens kompetensbehov inom olika branscher och regioner.

Som arbetsgivare kan du indirekt påverka hur utbildningsutbudet kommer att se ut framöver genom att bidra till dessa underlag och analyser. Det finns tre vägar:

 • Bidra till branschanalyser inom ditt verksamhetsområde
  I vårt analysarbete använder vi en rad olika källor. Vi tar till exempel del av redan framtagna analyser från branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer m.fl. Vi samverkar också med Arbetsförmedlingen samt skapar egna branschnätverk. Om vi saknar en analys av ett relevant yrkesområde kan vi själva kontakta branschorganisationer eller enskilda arbetsgivare för att skapa oss en bild av kompetensbehovet. Var alltså lyhörd för olika typer av initiativ och undersökningar från ditt branschförbund eller andra organisationer.

 • Samverka med de regionala kompetensplattformarna
  Vi har också kontakt med de regionala kompetensplattformarna som finns i varje län. De kan ledas av länsstyrelser, regioner eller regionförbund. De har bildats på uppdrag av Regeringen för att samverka inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Bland annat skapas nätverk med det regionala arbetslivet och man tar fram egna analyser av kompetensbehovet. Ta kontakt med kompetensplattformen i ditt län för att se hur du kan bidra.

 • Kontakta myndigheten
  Du är också välkommen att kontakta någon av våra analytiker, eller komma in med en egen skrivelse till oss där du beskriver ett specifikt kompetensbehov.
  Ring vår växel 010-209 01 00 och be att få prata med en analytiker på Enheten för analys och ansökan.