Lärande i arbete (LIA)

All utbildning inom yrkeshögskolan sker i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser.

Att teoretiska kuskaper varvas med praktiska färdigheter är ett av yrkeshögskolans tydligaste kännetecken. Målet är att studenterna ska vara anställningsbara från dag ett efter examen.

Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får lära sig i en verklig miljö och känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden. Det innebär att de har erfarenhet och kan mycket om sitt yrke redan när de tar examen.

För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsavarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.

Den studerande har också rätt till inflytande och du bör vara lyhörd för den studerandes egna mål och ambitioner. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter.

LIA-perioderna ska även betygsättas. Efter genomförd LIA ska du ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer inför betygsättningen.

Vill du erbjuda LIA-plats?

Kontakta en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch för mer information om möjligheterna. Utbildningsanordnaren ansvarar för att informera och utbilda dig som handledare.

Du hittar utbildningar och kontaktuppgifter till utbildningsanordnare på yrkeshogkolan.se.