Kurs på tom plats

Kurs på tom plats (tidigare benämnt enstaka kurs) kan anordnas om det finns tomma platser på en utbildning.

Om ni har lediga platser på en yrkeshögskoleutbildning efter det att antagningen är beslutad och klar, finns möjlighet att anta studerande till en eller flera av kurserna inom utbildningen. Det ska då anmälas till myndigheten. Anmälan görs via Mina sidor på blankett med tillhörande bilaga.

Antagning och ansvarsfördelning

Antagningen till kurs på tom plats ska gå till på samma sätt som antagningen till hela utbildningen. Eventuella särskilda förkunskapskrav och urval ska vara desamma och antagningen ska genomföras på samma sätt. Enda skillnaden från ordinarie antagning till utbildningen är att ledningsgruppen får överlåta antagningen till utbildningsanordnaren. När det gäller kurs på tom plats får ledningsgruppen även överlåta ansvaret för utfärdande av examens- och utbildningsbevis till utbildningsanordnaren.

Rapportering av studieresultat

I likhet med ordinarie studerande ska studerande på kurs på tom plats, deras betyg och betygsdatum redovisas. Rapportering ska ske senast fyra veckor efter att betygen är satta. Blankett med anvisningar för denna rapportering ligger på Mina sidor och heter ”Kurs på tom plats, studiedokumentation och rekvisition”. Utbildningsbevis ska kunna utfärdas och ledningsgruppen får överlåta detta ansvar till utbildningsanordnaren.

Kraven för att kurs på tom plats ska vara studiemedelsberättigade är desamma som för den ordinarie YH-utbildningen, det vill säga att studietakten är minst 50 procent och att omfattningen är minst 3 veckors sammanhängande studier. 

Rekvirering av statsbidrag eller särskilda medel

Statsbidrag eller särskilda medel för studerande på kurs på tom plats kan rekvireras inom ramen för det gällande beslutet om årsplatser för utbildningen. Det ekonomiska utrymmet för rekvisition utgörs av skillnaden mellan de beslutade och rekvirerade antalet studerandeplatser i ordinarie utbildning för omgången, under kursens löptid.

Statsbidraget för kurs på tom plats beräknas i två steg:
• Statsbidragets storlek per studerande beräknas enligt formeln; antal kurspoäng, dividerat med 200 poäng, gånger schablon per årsplats.
• Möjliga fyllnadplatser räknas fram som beslutat antal platser minus snittet av rekvirerade platser på ordinarie utbildning under månaderna som kursen pågår.

Rekvirering kan ske tidigast när en kurs på tom plats är avslutad och då rekvisition har gjorts för ordinarie utbildning för de månader som kursen har pågått. Rekvisition och anvisningar finns i samma excel-fil som redovisning av studiedokumentation och ligger på Mina sidor/Hantera beviljad utbildning/Blanketter.

Tillsyn

Tillsyn och uppföljning Tillsyn av kurs på tom plats kommer att ske inom ramen för den tillsyn som bedrivs avseende ordinarie utbildning. Myndigheten kommer att följa upp och utvärdera verksamheten med kurs på tom plats inom yrkeshögskolan och utbildningsanordnaren kan komma att anmodas inkomma med kompletterande uppgifter.