Examina inom yrkeshögskolan

Inom yrkeshögskolan finns två examina; yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Yrkeshögskoleexamen

För att en utbildning ska kunna leda till en yrkeshögskoleexamen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng (1 års heltidsstudier). Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete) samt uppfylla samtliga krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som ställs i 13 § YHF.

En yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen  

För att en utbildning ska kunna leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen måste den omfatta minst 400 yrkeshögskolepoäng (2 års heltidsstudier). Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete), utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA) samt uppfylla samtliga krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som ställs i 14 § YHF 

En kvalificerad yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 6 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Examensbevis och utbildningsbevis

En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis. 

Mer information om examensbevis och utbildningsbevis  

Utbildningar som inte leder fram till examen

En utbildning måste inte leda till examen och kan därför vara kortare än 200 YH-poäng eller kortare än sex månader. Studerande vid dessa utbildningar har rätt att få ett utbildningsbevis.