Förändringarna inom yrkeshögskolan

Sedan 2016 har arbetet pågått med att implementera de förslag som Riksdagen fattade beslut om i propositionen En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap.

Nedan hittar du en sammanställning av de större förändringar som genomförts hittills.

Läs också gärna:

GD har ordet Arbetet med En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap från juni 2018 där MYH:s generaldirektör Thomas Persson berättar om sin bild av läget.

Vart är yrkeshögskolan på väg? Intervju från 2017 med enhetschef Christer Bergqvist. 

Inplacering av YH-examina i SeQF-ramverket

Sedan 2016 inplaceras YH-utbildningar på nivå 5 och 6 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Utbildningar som leder till en yrkeshögskoleexamen är placerade på nivå 5 och utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen är placerade på nivå 6.
- De nya bestämmelserna trädde i kraft 1 februari 2016 (YHF 2 kap 13-14a §§)
Läs mer om examina inom yrkeshögskolan

Särskilda förkunskapskrav

Sedan 2016 måste det finnas särskilda skäl för att kräva förkunskaper i form av yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än gymnasiekurser. Utgångspunkten är att en yrkeshögskoleutbildning ska bygga på gymnasieskolan och att särskilda skäl ska vara något utöver det man kräver i vanliga fall.
- De nya bestämmelserna trädde i kraft 15 april 2016. (YHF 3 kap 3 §)
Läs mer om tillträde till yrkeshögskolan

Urval

Sedan 2016 finns nya krav för att få använda urvalsgrunderna särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. För särskilt prov krävs att de kunskaper och färdigheter som bedöms är nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsgrunden tidigare utbildning ska i första hand avse utbildning på gymnasial nivå. Annan tidigare utbildning och yrkeserfarenhet får endast användas som urvalsgrunder om det finns särskilda skäl.
- De nya bestämmelserna trädde i kraft 15 april 2016. (YHF 3 kap 7 § samt 6 §)
Läs mer om tillträde till yrkeshögskolan

Ansvar för LIA-plats

Sedan 2016 är det ett uttryckt krav i förordningen att den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns platser för lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats och att dessa uppfyller de krav som finns för utbildningen.
- De nya bestämmelserna trädde i kraft 15 april 2016. (YHF 2 kap 3 §)
Läs mer om LIA

Anordnarkompetens

2016 och 2017 kom förändringar i lagen och förordningen om yrkeshögskolan gällande utbildningsanordnarens kompetens. Anordnare inom yrkeshögskolan ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Personer som anlitas för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den utbildning de ska bedriva.
- De nya bestämmelserna tillämpas på utbildningar vars beslut om att ingå i yrkeshögskolan fattats den 1 april 2017 eller senare.
(YHL 12, 13 §§)
(YHF 1 kap, 3 §)

Enstaka kurser

2017 infördes enstaka kurser i yrkeshögskolan. Enstaka kurser kan anordnas om det finns tomma platser på en utbildning.
- De nya bestämmelserna trädde i kraft 7 mars 2017. (YHF 2 kap 6 §)
Läs mer om enstaka kurser

Behörighetsgivande förutbildning

2017 infördes möjligheten för utbildningsanordnare att erbjuda behörighetsgivande förutbildning i anslutning till ordinarie utbildning. Ett krav är dock att det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen.
- De nya bestämmelserna trädde i kraft 7 mars 2017 genom en helt ny förordning; Förordning om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan (BFYHF)
Läs mer om behörighetsgivande förutbildning

Beaktande av tidigare resultat

Sedan 2017 ska myndigheten vid beslut om fördelning av statsbidrag och särskilda medel ta hänsyn till resultat från tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning. Det innebär att resultatet för en eventuell föregångare till en sökt utbildning ska vägas in i beslutet om den ska beviljas.
- De nya bestämmelserna tillämpas på utbildningar där beslut om att ingå i yrkeshögskolan fattats den 1 april 2017 eller senare.
(YHF 5 kap, 5 § samt)

Beslut om fler starter per utbildning

Sedan 2017 har det varit möjligt att ansöka om upp till fem omgångar av en utbildning jämfört med tidigare två. Syftet är större långsiktighet för såväl utbildningsanordnare som studenter och arbetsgivare.


 

Bakgrundsmaterial

Propositionen

En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap

MYH:s yttrande

Här kan du läsa vårt yttrande över departementsskrivelsen En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap som låg till grund för regeringens proposition.
MYH:s yttrande över departementsskrivelsen En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap 

Återrapporteringar av regeringsuppdrag med koppling till En stärkt yrkeshögskola

Fristående kurs inom yrkeshögskolan
Återrapportering av uppdrag att utreda och föreslå hur fristående kurser kan ingå i yrkeshögskolans ordinarie utbud.  

Enhetliga förkunskapskrav för yrkeshogskolan
Återrapportering av uppdrag att utreda och föreslå hur mer enhetliga förkunskapskrav för yrkeshögskolan kan se ut och införas.

Behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan
Återrapportering av uppdrag om att ta fram en plan för införandet av behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

Pressmeddelanden från Regeringen med koppling till En stärkt yrkeshögskola

30 augusti 2016: Yrkeshögskolans kvalitet förstärks

26 januari 2017: Nya vägar in i yrkeshögskolan