Vart är yrkeshögskolan på väg?

Christer Bergqvist, verksamhetschef på MYH ger här svar på några frågor om de förändringar som yrkeshögskolan just nu genomgår.

Vart är yrkeshögskolan på väg?
YH växer och är på väg att bli en mer etablerad del i det svenska utbildningssystemet. Samtidigt kvarstår det grundläggande syftet med yrkeshögskolan, det vill säga att försörja arbetslivet med efterfrågad kompetens genom att ha en stark koppling till arbetslivet.

Påverkar förändringarna på något vis det ursprungliga syftet med YH, eller är det fortfarande arbetslivets behov som står i fokus?
De förändringar som nu har och håller på att införas påverkar inte syftet att kompetensförsörja arbetslivet. Förändringarna bidrar till att sänka trösklar så att fler ska kunna bli behöriga att söka en YH. En ny väg som öppnas är att det finns möjlighet till behörighetsgivande utbildning inför en YH, vilket möjliggör för de som inte har formell behörighet att skaffa sådan. Enstaka kurser möjliggör för fler att ta del av kurserna inom YH. Vidare så blir både yrkeshögskolan som utbildningsform tydligare, och YH:s position i relation till andra delar av utbildningssystemet tydligare genom nivåplaceringen i SeQF.

Nu kommer fler sökande att få behörighet till yrkeshögskolan, hur fungerar det?
Vägen in i yrkeshögskolan kommer att breddas, en process som redan påbörjats. Det innebär att fler har möjlighet att bli behöriga. Till exempel kommer färre utbildningar att ha arbetslivserfarenhet som förkunskapskrav. Det kommer fortsättningsvis finnas utbildningar som har särskilda behörighetskrav, men då huvudsakligen i form av enskilda kurser från gymnasieprogram. Parallellt med detta finns reglering som ger rätt att inom kommunal vuxenutbildning läsa behörighetsgivande kurser.

Arbetet fortskrider även med validering och att utveckla möjligheterna att arbeta med reell kompetens vid tillträde och tillgodoräknande inom yrkeshögskolan. Strävan är att icke-formell kompetens ska kunna användas in i större omfattning.

Sammantaget innebär det att fler kan söka till yrkeshögskolan, vilket ger en bredare rekryteringsbas. Förväntningarna vi har på att fler får möjlighet att bli behöriga är en ökad effektivitet inom yrkeshögskolan. Det ger möjlighet för fler att bli antagna till YH, på så vis kan vi bättre använda de platser som beviljats.

Varför kan MYH inte omedelbart ge svar och exempel på hur tillämpningen av de här förändringarna kommer att se ut?
När en ny lag eller reglering träder i kraft måste man ge utrymme åt en period av tillämpning. Efterhand som reglerna tillämpas skapas praxis som ger svar i tolkningsfrågor och exempel. Exempel som vi vet att ni som är utbildningsanordnare skulle vilja ha redan när ni utformar en ansökan.

I den nyligen genomförda ansökningsomgången 2016 hade vi inte svar på vilka motiv som kan anses vara särskilda skäl för yrkeserfarenhet som särskilt förkunskapskrav, vi kunde inte ge exempel och vi vet att detta skapar frustration. Men till årets ansökningsomgång 2017 finns vägledning att vänta, eftersom vi nu hunnit pröva ett antal ärenden och utvecklat viss praxis.

Vad innebär det att SeQF nu tillämpas inom yrkeshögskolan?
Regeringen har beslutat att inplacera yrkeshögskolan på nivå 5 och 6 i ramverket. Inplaceringen påverkar examensnivåerna, nivå 5 är för utbildningar med en yrkeshögskoleexamen medan de som ligger på nivå 6 leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (om alla krav är uppfyllda i övrigt). Det myndigheten tar ställning till i utbildningsansökan är om utbildningen verkligen ligger på den nivå man presenterat i ansökan. Där är det viktigt att nämna att utbildningar som inte når upp till de krav som är kopplade till nivå 5 normalt inte kan ingå i YH. Nivåplaceringen är inte kopplad till utbildningarnas längd, det är utbildningens mål som styr om det är på nivå 5 eller 6.

Min bild är även att arbetet med att beskriva en utbildning i den struktur och med de termer som SeQF erbjuder, bidrar till att flera utbildningar blir mer strukturerad och att det förbättrar förutsättningarna för bra utbildningar med hög kvalitet. Att beskriva en YH i SeQF struktur är ett utvecklande och viktigt arbete, även om det har krävt stora ansträngningar för er som formulerat ansökningar.

Vad svarar du de som oroar sig för att SeQF i kombination med de nya förkunskapskraven kringskär företagens möjlighet att påverka YH-utbildningar?
I och med att YHs utbildningar nu klassas in med hjälp av SeQF blir det tydligare för arbetslivet på vilken nivå den kompetens som utbildningarna ger ligger på. Detta bör underlätta vid rekrytering. Vidare bör en tydligare nivåbeskrivning vara till hjälp i de fall som en studerande vill tillgodoräkna sig tidigare utbildning in i sin YH eller när en YH åberopas för tillgodoräkning i andra sammanhang.

Vad innebär kraven på anordnarkompetens?
De nya kraven på anordnarkompetens är till för att säkra att de utbildningsanordnare som bedriver YH har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Detta betyder att anordnaren måste ha såväl praktiska förutsättningar som egen kunskap om yrkesområdet. Detta är ett sätt att stärka kvaliteten i utbildningarna.

Kommer avsiktsförklaringarna att användas även i framtiden?
Kopplingen till arbetslivet är en central del i yrkeshögskolan. Det är för att tydliggöra engagemang, åtagande och konkreta behov som vi i den nyligen genomförda ansökningsomgången (2016) begärt att få uttalanden från anställande arbetsliv. Vi vill få information om hur de som direkt stödjer en ansökan avser att medverka, stödja och engagera sig i de utbildningar som ansökan avser. Vi fick in ett stort antal avsiktsförklaringar som utgjorde en viktig del i bedömningsarbetet, och vi ser dem som en viktig komponent i ansökan även i framtiden. Vi vet dock att de varit en utmaning att hantera för många anordnare, vi ser därför över och utvecklar processen och formen för att det ska bli mer smidigt och hanterbart för alla inblandade inför årets ansökningsomgång. Om någon använder nuvarande mall även i årets ansökan, så kan vi hantera det också, även om vi rekommenderar kommande version.

Vad gäller för behörighetsgivande förutbildning?
Det är en utbildning som i år kommer att vara möjliga att söka för de som driver utbildningar inom teknik och samhällsbyggnadsområdena inom YH, och inte kan fylla sina platser. Vi kommer att öppna för ansökningar till behörighetsgivande förutbildning under våren, mer information om detta kommer inom kort här på myh.se. Läs gärna myndighetens återrapportering till regeringen i denna fråga.

Yrkeshögskolan är inne i en spännande utvecklingsfas nu och några år framöver. Ni som vill få en överblick hittar information som rör yrkeshögskolans förändring samlad på myh.se. Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på myndigheten via info@myh.se eller på telefon 010-2090100.