Studerandes försäkringsskydd under coronapandemin

Här finns information om försäkringsskydd vid undervisning eller LIA på distans.

Personskadeförsäkringen

Försäkringen gäller i Sverige, skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden eller LIA:n bedrivs. Med skoltid avses all tid som tillbringas i de lokaler eller inom det område där teoretisk utbildning eller lärande i arbete bedrivs, utom när vistelsen där föranleds av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än utbildningsanordnaren, samt all annan tid då den studerande deltar i verksamhet i utbildningsanordnarens regi.

I begreppet skoltid innefattas även olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas.

Ansvarsförsäkringen

Enligt villkoren för ansvarsförsäkringen för YH-studerande måste skada orsakats av den studerande och ha inträffat när praktik eller LIA fullgjorts hos en icke-statlig arbetsgivare. Praktik eller LIA som skett genom hemarbete kan inte anses ha fullgjorts hos arbetsgivaren. Ansvarsförsäkringen för YH-studerande omfattar därför inte skador som uppkommer vid hemarbete.

Student UT-försäkringen

Denna försäkring gäller enbart utomlands, och inte om den studerande gör LIA från Sverige mot en arbetsgivare utomlands. Däremot gäller den om den studerande gör LIA på distans inom det land där arbetsgivaren också finns.

Nya försäkringsvillkor vid LIA utomlands från och med den 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 ändras försäkringsvillkoren för yrkeshögskolestuderande som gör LIA utomlands. Försäkringen som gäller för dessa studerande heter Student UT. Fullständiga försäkringsvillkor finns på Kammarkollegiets hemsida. Se länk längst ner.

Ändringen innebär att försäkringen från och med den 1 juli 2021 inte längre kommer gälla i länder dit UD avråder från resor. Om UD avråder från resor till ett specifikt område, gäller inte försäkringen i just den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan har skett, är försäkringen giltig under en övergångsperiod om högst 30 dagar, så att den försäkrade har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit.

Vid synnerliga skäl kan Kammarkollegiet göra undantag från 30 dagars regeln. Kontakt ska då tas med Kammarkollegiet så fort den försäkrade får kännedom om att den inte har möjlighet att resa tillbaka till Sverige eller landet där den försäkrade har sin hemvist inom övergångsperioden om 30 dagar. Synnerliga skäl kan till exempel vara att det inte finns färdmedel, så som flyg, att tillgå eller att hela det landet den studerande vistas i har en så kallad lock down. 

När UD avråder från resor är det alltid en signal om att läget är allvarligt. Det kan handla om till exempel terrorhot eller, som i dessa dagar, en pandemi. Förutom att den studerandes försäkring inte gäller innebär UD:s avrådan att den studerande inte kan förvänta sig konsulär hjälp från UD eller ambassaderna. Det är den studerandes ansvar att vara påläst om landet den tänkt resa till och om UD avråder från resor dit. Varje resenär oavsett syftet med resan ska noga överväga sin resa, vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Om det uppstår ett allvarligt läge i det land där den studerande vistas, säger erfarenheten att den studerande bör resa hem till Sverige så fort som möjligt.

Väljer den studerande att avvakta minskar chanserna att kunna ta sig hem avsevärt. Väljer en studerande att göra sin LIA utomlands innebär det ett risktagande i och med spridningen av Covid 19. Det råder en extrem situation i hela världen som en följd av pandemin. Förhållandena kan ändras snabbt.

Mer information

Kammarkollegiets fullständiga försäkringsvillkor