Kort utbildning i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Kort utbildning skiljer sig från ordinarie upplägg för yrkeshögskoleutbildningar. Här finns information om regler och förutsättningar samt om administration av utbildningen.

Administrera utbildningen via blanketter på Mina sidor

På Mina sidor finns information för er som bedriver kort utbildning inom yrkeshögskolan, men ni kan inte använda tjänsterna på Mina sidor för att administrera utbildningen. Då detta är ett nytt koncept som för närvarande är under utveckling, sker all hantering manuellt genom blanketter som skickas in per e-post.

I guiden ”Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket )” finns både de blanketter och excelmallar som krävs för hantering av utbildningen samt en handbok om att administrera en kort utbildning.

Du hittar guiden på Mina sidor > Hjälp och information > Guider
(Tänk på att du måste vara beviljad anordnare samt vara inloggad på Mina sidor)

Regler och förutsättningar

Vad är korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)?

Syftet med korta utbildningar är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. Utbildningarna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna riktar sig till de som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet (up-skill), men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet (re-skill).

Anpassningar i regelverket

Från och med den 27 januari 2020 gäller förändringar i Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF) som påverkar införandet av korta utbildningar. Förändringarna innebär att en yrkeshögskoleutbildning får omfatta mindre än 100 yrkeshögskolepoäng (kort utbildning), om den mindre omfattningen är motiverad utifrån arbetslivets behov.

I korta yrkeshögskoleutbildningar ges möjlighet att ha andra förkunskapskrav. Om det är fråga om kort utbildning, får kraven på särskilda förkunskaper även avse yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än de som ges inom ramen för gymnasieskolans nationella program.

Förändringen innebär att det i en kort utbildning finns möjlighet att ställa krav på yrkeserfarenhet, men också större möjligheter att ställa krav på andra kunskaper eller erfarenheter än i ordinarie yrkeshögskoleutbildningar. Som exempel kan nämnas krav på en tidigare yrkeshögskoleexamen eller krav på att den sökande har godkända betyg från kurser från universitet eller högskola.

Även förändringar avseende ledningsgruppens ansvar när det gäller korta yrkeshögskoleutbildningar införs. Ledningsgruppen för en kort utbildning behöver inte anta studerande till utbildningen och inte heller utfärda utbildningsbevis. Detta kan istället överlåtas till utbildningsanordnaren. 

I övrigt finns inga undantag från det regelverk som gäller för yrkeshögskoleutbildning.

Flexibelt upplägg

Det ska vara möjligt för redan yrkesverksamma att ta del av kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Därför är det viktigt att uppläggen är flexibla när det gäller studieform och studietakt. Upplägget är också tänkt att vara flexibelt för er som anordnare. Ni får beslut om ett visst antal platser med start per år och ni avgör själva hur många omgångar ni vill starta och hur antalet studerande ska fördelas mellan omgångsstarterna. Omgångarna kan starta när som helst under året samt ha olika upplägg avseende studietakt och studieform inom samma utbildning. Till exempel kan vissa utbildningsomgångar genomföras intensivt under en viss period medan andra kan ha en lägre studietakt. De olika utbildningsomgångarna kan även pågå samtidigt om det är ändamålsenligt.

När det gäller möjlighet att få studiemedel från CSN, krävs att den sökande inte får vara äldre än 57 år och att utbildningen bedrivs på minst 50 procents studietakt under minst tre veckor. Mer information om studiemedel finns på CSN:s webbplats.

Beslutens giltighet

I beslutet anges de årsplatser och det statsbidrag som utbildningen beviljats. Antalet årsplatser baseras på antal platser med start per år i kombination med utbildningens omfattning i YH-poäng. En årsplats motsvarar 40 veckors studier på heltid. Årsplatser som inte utnyttjats under ett visst år kan inte flyttas till nästkommande år. Det är skillnad på årsplatser och studerandeplatser. Årsplatser är ett mått på den mängd utbildning som levereras på ett år. Studerandeplatser är det antal individer som går på en utbildningsomgång.

Observera att utbildningens alla utbildningsomgångar ska vara genomförda inom ramen för beslutets giltighetstid och att även studiedokumentationen ska ha kommit in till myndigheten innan beslutets sista giltighetsdatum.