Kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan

Myndigheten har i uppdrag att granska kvaliteten i yrkeshögskoleutbildningarna. Granskningen grundar sig på kvalitetskriterier och syftet är kontinuerlig utveckling och kvalitetshöjning i utbildningarna.

Fyra granskningsområden

Kvalitetsgranskningen omfattar fyra områden:

 1. Ledningsgruppen
  Ledningsgruppen ska vara väl fungerande, engagerad och bidra till att utbildningens syfte uppnås. Ledamöterna ska ha god kunskap om kompetensbehoven inom yrkesområdet.
 2. Lärande
  Det ska finnas både praktiska och pedagogiska förutsättningar så att de studerande får rätt förutsättningar att nå målen med utbildningen. Den undervisande personalen ska ha både yrkeskunskap och pedagogisk förmåga.
 3. Lärande i arbete (LIA)
  LIA är yrkeshögskolans signum. LIA ska vara en integrerad del av utbildningen med god samverkan mellan utbildningsanordnaren och den som tillhandahåller LIA-platsen.
 4. Kvalitets- och värdegrundsarbete
  Utbildningsanordnarna ska ha ett väl fungerande kvalitets- och värdegrundsarbete som bidrar till att utbildningarnas syfte uppnås.


Inom dessa områden finns sammanlagt tolv kvalitetskriterier som tillsammans täcker in vad som anses vara en god utbildning.

Läs mer om granskningsområden och kvalitetskriterier i ett faktablad här 

Ständig förbättring

Medan tillsyn kontrollerar ifall lagkrav är uppfyllda så utreder kvalitetsgranskningen om utbildningen håller hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen ska också stödja anordnaren i att höja kvaliteten i utbildningen genom att identifiera utvecklingsområden.

Det handlar till stor del om positiv attityd och att ha fokus på vad som bör göras. Målet är att du som utbildningsanordnare tillsammans med ledningsgruppen ska reflektera och utveckla rutiner för hur ni bör jobba, utifrån era förutsättningar, för att era utbildningar ska uppfylla utbildningens mål på ett så bra sätt som möjligt.

Så här går en kvalitetsgranskning till

När det är dags för kvalitetsgranskning kommer du som utbildningsanordnare att bli kontaktad av myndigheten i god tid. Vi berättar vilka underlag vi vill ha in samt meddelar datum för ett besök. Under besöket träffar vi bland annat utbildningsledningen, studerande, arbetslivsrepresentanter i ledningsgruppen, LIA-handledare och den undervisande personalen.

Inför en kvalitetsgranskning är det bra att kontrollera att den rapportering som gjorts till oss är aktuell, särskilt viktigt är det att kontrollera att uppgifter om ledningsgruppens medlemmar och deras kontaktuppgifter stämmer. Inför besöket bör du kontrollera så att rutinbeskrivningar och annan dokumentation är aktuell.

Samlad bedömning av utbildningens kvalitet

När vi kvalitetsgranskar en yrkeshögskoleutbildning gör vi också en samlad bedömning av utbildningens kvalitet. Utbildningen kan hamna på fyra olika nivåer på en skala mellan mycket hög och bristande kvalitet. Den samlade bedömningen utgår från de kvalitetskriterier som är beskrivna ovan, men påverkas också av utbildningens resultat, till exempel andelen studerande som går ut utbildningen med examen.

Detta betyder de olika nivåerna:

Mycket hög kvalitet. Utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. Dessutom visar dessa utbildningar på goda exempel. En utbildning med mycket hög kvalitet i genomförandet måste även visa bra resultat när det gäller andelen studerande som avslutat utbildningen med examen.

Hög kvalitet. Utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha hög kvalitet.

Inte tillräckligt hög kvalitet. Utbildningen uppfyller inte i tillräcklig grad myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms inte ha tillräckligt hög kvalitet. Utbildningen behöver utvecklas för att nå upp till hög kvalitet. Myndigheten bedömer att det är fullt möjligt att genomföra de åtgärder som behövs inom rimlig tid.

Bristande kvalitet. Utbildningen uppfyller inte myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha bristande kvalitet. Utbildningen behöver utvecklas för att nå upp till hög kvalitet. Myndigheten bedömer att det är osäkert om de åtgärder som behövs kan genomföras inom rimlig tid.

Detta händer efter en kvalitetsgranskning

Alla granskningar resulterar i ett beslut som kan innehålla antingen rekommendationer eller tydligare formulerade krav på förbättring. Bedömningen av vad vi sett görs i förhållande till kvalitetskriterierna.

Innan vi fattar det slutliga beslutet skickar vi en preliminär version av rapporten till anordnaren och ledningsgruppen, som får kontrollera ifall den innehåller sakfel.

Alla granskningar publiceras på myndighetens hemsida. Årligen publiceras också en granskningsrapport som förutom en sammanställning av resultaten från våra granskningar innehåller goda exempel på arbetssätt som vi sett fungerar väl. Förhoppningen är att du som utbildningsanordnare ska kunna ha rapporten som ett underlag i ditt eget utvecklingsarbete.

Uppföljande kvalitetsgranskning

Sedan 2019 följer vi upp hur det har gått efter vår granskning. Det gör vi genom en uppföljande kvalitetsgranskning som vanligtvis sker ett eller två år efter den första granskningen. I den uppföljande kvalitetsgranskningen tar vi reda på hur anordnaren arbetat med de utvecklingsområden som beskrivits i den tidigare granskningen, vilket ger en kompletterande bild av hur utbildningens kvalitet utvecklas över tid.

Läs granskningsrapporten från 2020 här