Lärande i arbete (LIA)

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, det innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildning ska innehålla LIA på minst 100 yrkeshögskolepoäng.

I utbildningar som inte leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen behöver inte LIA ingå, men det går förstås bra att ha LIA-kurser också i dem.

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen.

Allmänna råd om LIA

Myndigheten har tagit fram allmänna råd om LIA. Råden tydliggör och förklarar bestämmelserna som gäller planering, genomförande och uppföljning av LIA-kurser. De fungerar som ett stöd för hela processen, från att skaffa LIA-plats till betygssättning och dokumentation. 

Webbkurs för LIA-handledare

Vi har också tagit fram en webbkurs för LIA-handledare som utbildningsanordnare inom YH kan använda i sitt arbete med LIA. Kusen kan användas som ett komplement till annat utbildningsspecifikt underlag som LIA-handledaren behöver och som anordnaren ansvarar för. Kursen syftar till att ge LIA-handledare kunskap om:

  • Vad som kännetecknar YH och vad LIA innebär
  • Handledarrollen för LIA inom YH
  • Grundläggande information om genomförande av LIA

Webbkursen tar ca 10 minuter att genomföra.

Länken till kursen är öppen för alla och du som utbildningsanordnare väljer själv hur du vill distribuera den. Ingen registrering krävs.

Gå till kursen (extern länk).  


pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete