Ledningsgruppsarbete i yrkeshögskolan

Alla yrkeshögskoleutbildningar ska genomföras i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.

Du kan läsa om ledningsgruppens ansvar och krav på sammansättning i kapitel 4 i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Nedan finns ett faktablad med vägledning för ledningsgruppsarbetet.

Om du har frågor som rör ledningsgruppsarbete, kontakta oss på 010-209 01 00 eller info@myh.se.