Ledningsgruppsarbete i yrkeshögskolan

Alla yrkeshögskoleutbildningar ska genomföras i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.

Vi har tagit fram riktlinjer för hur ledningsgruppsarbetet för en yrkeshögskoleutbildning ska fungera. Läs mer i broschyren nedan.