Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar

För vissa utbildningar inom yrkeshögskolan är det viktigt att innehållet är likvärdigt oavsett vem som anordnar utbildningen eller var i landet den bedrivs.

Det kan till exempel gälla utbildningar som leder till yrken som har en samhällsviktig funktion eller där det finns krav på certifiering för att utöva yrket. För detta tar myndigheten fram föreskrifter som reglerar innehållet i utbildningarna.

Så här ser processen ut

Arbetet med att ta fram nya föreskrifter startar med att myndigheten gör en konsekvensutredning om behovet av föreskrifter för en viss utbildning. Den kan antingen göras på eget initiativ eller efter en extern förfrågan.

Om vi bedömer att behov finns tar vi fram ett förslag till utformning av nya föreskrifter. Under arbetets gång har vi kontakt med externa parter som branschorganisationer och berörda myndigheter.

Både konsekvensutredningen och förslaget skickas sedan på extern remiss så att olika aktörer får en chans att lämna synpunkter.

Myndigheten beslutar därefter föreskrifterna. Tidpunkten för ikraftträdande samordnas med en ansökningsomgång.

Det här regleras i föreskrifterna

Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll anger vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som de studerande ska ha uppnått vid utbildningens slut.

Även utformningen av utbildnings- och kursplaner regleras i föreskrifterna för att tydliggöra de krav som är nödvändiga för att utbildningen ska bli likvärdig över hela landet.

Utöver det bedömer myndigheten om det finns anledning att ställa särskilda förkunskapskrav. Om så är fallet regleras även det i föreskrifterna.

Utfärdade föreskrifter

De föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll som myndigheten har utfärdat hittar du under Gällande föreskrifter.

De avser utbildningar med inriktning tandsköterska (MYHFS 2014:6, 2014:13, 2016:14), utbildningar med inriktning trafiklärare (MYHFS 2017:5, 2016:11), utbildningar med inriktning instrument- och steriltekniker (2018:5), utbildningar med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet (MYHFS 2019:1), utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation (MYHFS 2017:1) samt utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation (MYHFS 2017:2).

Myndighetens rätt att utfärda föreskrifter (bemyndigande)

För utbildningar med inriktning som kräver nationellt likvärdigt innehåll får myndigheten enligt 2 kap. 8 § förordningen om (2009:130) yrkeshögskolan (YHF) meddela föreskrifter om vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som alla studerande ska ha uppnått vid utbildningens slut.

Det ska vara fråga om en utbildning som

 1. det ställs vissa krav på i lag eller förordning,
 2. leder till ett yrke eller en funktion där det ställs vissa krav på utbildningens examen för att legitimation för yrket eller funktionen ska kunna utfärdas eller där det ställs andra krav på utbildningen för behörighet, godkännande eller certifiering för yrket eller funktionen,
 3. leder till ett yrke som har en samhällsviktig funktion, eller
 4. av säkerhetsskäl måste ha ett nationellt likvärdigt innehåll.

Myndigheten får även meddela föreskrifter om andra utbildningar med inriktning som kräver nationellt likvärdigt innehåll än sådana som anges i första stycket. 

Innan myndigheten meddelar föreskrifterna ska den höra företrädare för berörda myndigheter och organisationer.

Enligt 2 kap. 9 § YHF ska det finnas en kursplan för varje kurs.

Av kursplanen ska följande framgå:

 1. kursens benämning,
 2. det antal yrkeshögskolepoäng som kursen omfattar,
 3. målen för kursen,
 4. kursens huvudsakliga innehåll,
 5. om kursen helt eller delvis ges på engelska, och
 6. de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som ska tillämpas.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kursplanen.

När det gäller utbildningar som avses i 8 § får dessa föreskrifter även avse kursens specifika innehåll.

Krav som styr innehåll och utformning av föreskrifter

För att skapa förståelse för de krav som gäller för regelgivning vill myndigheten upplysa om följande:

 • Bemyndigandet (myndighetens rätt att utfärda föreskrifter) styr innehållet i föreskrifter. 

 • Föreskrifter ska utformas på ett visst sätt. Myndighetens utgångspunkt är att meddela funktionella föreskrifter med krav som leder till likvärdiga utbildningar men även ger visst utrymme för utveckling/förändring av utbildningens innehåll och genomförande.

Ändrat arbetssätt hos myndigheten från och med hösten 2018

Tidigare har framtagande av föreskrifter gjorts genom ett ansökningsförfarande där branschorganisationer med intresse av nationell samordning har tagit fram förslag på innehåll och krav.

Detta har till viss del fungerat bra, men processen har krävt mycket administration och det har varit en utmaning för myndigheten att tydliggöra de formella krav som gäller vid regelgivning. Myndigheten har därför valt att från hösten 2018 ta bort ansökningsförfarandet.

Branschorganisationer och andra aktörer kan även fortsättningsvis kontakta myndigheten och uppmärksamma behov av föreskrifter. Däremot är det myndigheten som håller i framtagandet av förslagen.