Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Du som är utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det. Det innebär att du måste kartlägga behovet och sedan erbjuda stödinsatser till den studerande. Du är också skyldig att se till att era lokaler är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan?

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Insatserna ska vara ett komplement till den ordinarie undervisningen. De bör kunna anpassas till andra studerande med liknande behov. Stödet ska vara pedagogiskt, vilket innebär att det i huvudsak ska vara kunskapsbärande.

Syftet med särskilt pedagogiskt stöd är att den studerande ska komma i en jämförbar situation med övriga studerande vid kunskapsinhämtning och examination. Det kan innebära att olika insatser behövs för olika individer för att nå en jämförbar situation.

En annan utgångspunkt är att den studerande ska genomföra studierna med viss självständighet om utbildningen avslutas med en examen. Insatserna kan därför inte bli så omfattande att kravet på självständighet åsidosätts.

Exempel på insatser kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur  
  • Anpassad examination (exempelvis enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination eller förlängd examinationstid)  
  • Mentorstöd
  • Teckenspråkstolkning 

Utbildningen ska genomföras på det sätt som framgår av utbildningsplanen. Det betyder att det inte är möjligt att kräva eller göra alltför omfattande förändringar av utbildningen så att den blir en annan än den som ursprungligen erbjöds.

Vem kan få särskilt pedagogiskt stöd?

Studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen har rätt att få det. Rätten till stöd är reglerat i 2 kap. 3 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan  . Den studerande ska i första hand delta i den ordinarie undervisning som erbjuds alla studerande. Om den studerande utöver den ordinarie undervisning som erbjuds behöver särskilt pedagogiskt stöd, krävs att hen kan styrka behovet på ett eller annat sätt.

Exempelvis kan den studerande tidigare ha fått insatser som motsvarar särskilt pedagogiskt stöd i sina studier eller ha gått i mindre undervisningsgrupp. Behovet kan även styrkas genom att undervisande personal uppmärksammar att behov finns eller att en tidigare lärare bekräftar behovet. Behovet kan även finnas på grund av en funktionsnedsättning. Som anordnare ska du kartlägga behovet av särskilt pedagogiskt stöd, både om den studerande begär stöd eller om någon på utbildningen uppmärksammar ett stödbehov. Rutiner för hur ni utreder ett sådant behov måste finnas.

Som huvudregel gäller att stödet ska finansieras inom ramen för utbildningens ordinarie finansiering. Om behovet finns på grund av en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan myndigheten bevilja statsbidrag/särskilda medel för kostnaderna. Läs mer nedan.

Möjlighet till statsbidrag/särskilda medel för särskilt pedagogiskt stöd

Om den studerandes behov av särskilt pedagogiskt stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan ni ansöka om statsbidrag/särskilda medel för dessa kostnader.

En konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd, dokumenterade psykiska besvär, hörselnedsättning, synnedsättning eller kroniska sjukdomar.Till ansökan ska ett intyg/utlåtande som bekräftar den studerandes funktionsnedsättning bifogas. Det ska vara utfärdat av någon med formell kompetens att bedöma den aktuella funktionsnedsättningen.

När det gäller inläsning av litteratur sker detta i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). All litteratur som redan är inläst finns att ta del av på webbsajten Legimus En studerande kan få ett användarkonto till Legimus via det lokala biblioteket.

Blanketter och mer information om hur ni ansöker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd och inläsning av litteratur finns då du loggar in på Mina sidor.

  • Var uppmärksam på att statsbidrag/särskilda medel endast kan beviljas från och med den dag ansökan kommer in till myndigheten.
  • Observera att möjligheten till statsbidrag/särskilda medel för särskilt pedagogiskt stöd endast gäller utbildningar som redan bedrivs med statsbidrag/särskilda medel.

Tillgängligheten i era lokaler

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgänglighet en av diskrimineringsgrunderna. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att personen kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning. Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att vidta. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer om diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Filmserie om särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten har tagit fram en filmserie om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning som stödmaterial till dig som arbetar inom yrkeshögskolan. Filmserien som finns att ta del av på Youtube är ett komplement till det stödmaterial som redan finns inom området. Filmserien består av tre delar där den första filmen handlar om universell utformning och tillgänglig undervisning. Den andra filmen tar upp vad särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan är och vem det är till för. Den tredje och sista filmen går igenom hur man ansöker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd. Syftet med filmerna är att framför allt utbildningsledare och undervisande personal inom yrkeshögskolan ska få en ökad förståelse för hur de kan stödja studerande med behov av särskilt pedagogiskt stöd. Målet är att uppnå en jämförbar studiesituation för alla studerande, ett breddat deltagande i en tillgänglig yrkeshögskola. 

Film 1 - Universell utformning och tillgänglig undervisning

Film 2 - Vad är SPS inom yrkeshögskolan och vem är det till för?

Film 3 - Statsbidrag för SPS inom yrkeshögskolan 

Tänk på

  • Informera de studerande om möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd.
  • Säkerställ att ni har en rutin för att kartlägga behov av särskilt pedagogiskt stöd.
  • Dokumentera gärna de samtal ni har med studerande oavsett om stödinsatser ska ges eller inte. 

Mer information

Handbok om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning i yrkeshögskolan   

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller på mail, info@myh.se.