Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Du som är utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det. Det innebär att du måste kartlägga behovet och sedan erbjuda det stöd som behövs. Du är också skyldig att se till att era lokaler är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Exempel på sådana insatser kan vara:

 • Anteckningsstöd
 • Mentorstöd
 • Utökad lärartid
 • Teckenspråkstolkning
 • Inläsning av litteratur
 • Anpassad examination (exempelvis enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination eller förlängd examinationstid) 

Att stödet ska vara pedagogiskt innebär att det i huvudsak ska vara kunskapsbärande. Insatserna ska också utan svårigheter kunna anpassas till andra studerande med liknande behov.

Vem har rätt till särskilt pedagogiskt stöd?

En studerande som har behov av särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen ska få det stöd han eller hon behöver.

Rätten är reglerad i 2 kap. 3 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Bestämmelsen anger att det är utbildningsanordnarens ansvar och skyldighet att tillgodose studerandes behov av stöd. Skyldigheten motsvaras av en rättighet för den studerande.

Rätten är inte kopplad till något krav på att den studerande ska ha en konstaterad funktionsnedsättning, och du kan därför inte kräva ett sådant underlag från den studerande för att erbjuda stödinsatser.

Som huvudregel gäller att stödet ska finaniseras inom ramen för er ordinarie finansiering. Om behovet finns på grund av en funktionsnedsättning kan dock myndigheten bevilja utökat statsbidrag för kostnaderna. (Läs mer om denna möjlighet nedan)

Informera i god tid

Du bör redan vid antagningen informera de studerande om möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd. Uppmana också de antagna att tidigt informera er på utbildningen om sina eventuella behov av stöd så att de pedagogiska insatserna kan erbjudas i ett tidigt skede.

Fastställ rutiner för att utreda behovet

Som anordnare ska du kartlägga behovet av pedagogiskt stöd, både om den studerande begär stöd eller om någon ansvarig på utbildningen, undervisande personal eller handledare, uppmärksammar ett stödbehov. Rutiner för hur ni utreder ett sådant behov måste finnas.

Myndigheten rekommenderar att utbildningsanordnare och studerande gemensamt arbetar fram en åtgärdsplan där omfattningen av det särskilda pedagogiska stödet tydligt framgår. En mall för detta finns framtagen, se och ladda ned den längst ned på denna sida.

Möjlighet till utökat statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd

Om en studerande med behov av särskilt pedagogiskt stöd har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om att få utökat statsbidrag/särskilda medel för kostnaderna i samband med detta. (Särskilda medel beviljas till universitet och högskolor som har staten som huvudman. I fortsättningen skriver vi bara statsbidrag, men i det räknar vi även in särskilda medel).

En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd, dokumenterade psykiska besvär, hörselnedsättning, synnedsättning eller kroniska sjukdomar.

Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det behöver inte röra sig om bestående tillstånd, men tillfälliga och snart övergående skador eller tillstånd omfattas inte.

Det finns en blankett för ansökan om utökat statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd på Mina sidor under Yrkeshögskolan/Administrera utbildningar/Blanketter.

Till ansökan ska ett underlag som styrker den studerandes funktionsnedsättning bifogas. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Du ska också bifoga en kostnadskalkyl över de utökade kostnaderna. Om det pedagogiska stödet innebär att du exempelvis behöver rekrytera personal eller köpa in programvaror måste du ta in offerter från flera leverantörer. Kostnadskalkylen ska sedan bygga på offerten från vald leverantör och motiveras. Vid behov kontaktar vi dig för komplettering av ansökan. Anpassning av lokaler och administrativa omkostnader omfattas inte av definitionen av särskilt pedagogiskt stöd och ska finansieras inom ramen för det ordinarie statsbidraget.

Myndigheten kontrollerar att den studerande är antagen på utbildningen genom de studerandelistor som skickas in vid rekvirering av statsbidrag. Om ansökan om särskilt pedagogiskt stöd skickas in före den första rekvireringen måste ett ledningsgruppsprotokoll bifogas ansökan där det framgår att den studerande är antagen till utbildningen.

Observera att möjligheten till utökat statsbidrag endast gäller de utbildningar som redan idag får statsbidrag för att bedrivas. Utbildningar som bedrivs utan statsbidrag har alltså inte möjlighet att få detta ekonomiska bidrag.

Tänk på

 • Det går inte att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd retroaktivt vilket innebär att er ansökan kan beviljas först från den dag ansökan inkommit till myndigheten. Det innebär att man inte kan sätta in ett stöd och i efterhand ansöka om utökat statsbidrag för stödet.
 • Vissa åtgärder kräver en längre planeringstid, som att rekrytera teckenspråkstolkar eller få studielitteratur inläst som talbok. Ansök därför om utökat statsbidrag i god tid innan stödet är planerat att sättas in.
 • Du ansöker om utökat statsbidrag för högst ett år i taget även om utbildningen varar längre. Om stödbehovet kvarstår gör du en ny ansökan.
 • För studerande som behöver förlänga sin utbildning för att nå utbildningens mål, kan särskilt pedagogiskt stöd beviljas för högst sju månader efter utbildningsomgången slutat. Dock utgår inte ordinarie statsbidrag för den studerande under den förlängda perioden.
 • För vissa insatser har myndigheten reglerat kostnaden vi ersätter per timme. Vilka insatser som omfattas framgår på ansökningsblanketten.
 • Myndigheten beviljar inte utökat statsbidrag för anpassning av lokaler eller administrativa omkostnader.
 • Ersättning för kostnader på grund av utebliven avdragsrätt för ingående moms ska inräknas i sökt bidrag.
 • Om ansökan beviljas betalas statsbidraget ut i efterhand mot faktura.
 • När det gäller inläsning av litteratur sker detta i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). En särskild blankett samt rutiner för ansökan om inläsning av litteratur finns på Mina sidor. All litteratur som redan finns inläst att ta del av finns på webbsajten Legimus, se länk nedan. En studerande kan få ett användarkonto till Legimus via det lokala biblioteket.

Lokalernas tillgänglighet

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgänglighet en av diskrimineringsgrunderna. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att vidta. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer om lagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats www.do.se.

Mer information

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller på mail, info@myh.se.