Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Ni som är utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det. Det innebär att ni behöver kartlägga behovet och sedan erbjuda stödinsatser till den studerande. Ni är också skyldiga att se till att era lokaler är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen. Även det digitala undervisningsmaterial ni använder er av ska vara tillgänglighetsanpassat.

Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel handlar om både fysisk och kognitiv tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet innebär att ge möjligheter för många att hantera och komma åt innehållet i ett läromedel, såsom att texten markeras vid uppläsning och att allt ljud också finns som text. Kognitiv tillgänglighet ger möjligheter för måna att ta till sig och förstå samt använda innehållet, såsom att layouten är tydlig och att bilderna är relevanta för innehållet. 

Vad är särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan?

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Insatserna ska vara ett komplement till den ordinarie undervisningen. De bör kunna anpassas till andra studerande med liknande behov. Stödet ska vara pedagogiskt, vilket innebär att det i huvudsak ska vara kunskapsbärande.

Syftet med särskilt pedagogiskt stöd är att den studerande ska komma i en jämförbar situation med övriga studerande vid kunskapsinhämtning och examination. Det kan innebära att olika insatser behövs för olika individer för att nå en jämförbar situation.

För att avsluta en utbildning med en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att den studerande genomför studierna med  självständighet. Insatserna kan därför inte bli så omfattande att kravet på självständighet åsidosätts, exempelvis gällande kunskapsbärande stöd som utökad lärartid då regeln är att detta inte utgår under LIA och examensarbetet. Det är utbildningsanordnarens ansvar att bedöma vid examinationens utfärdande om kunskaperna har uppnåtts självständigt.

Standardiserade stödinsatser på MYH är:

 • Anteckningsstöd
 • Inläsning av litteratur
 • Anpassade examinationer (exempelvis enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination eller förlängd examinationstid)
 • Mentorstöd av undervisande personal eller av medstuderande
 • Teckenspråkstolkning
 • Utökad lärartid

Utbildningen ska genomföras på det sätt som framgår av utbildningsplanen. Det betyder att det inte är möjligt att kräva eller göra alltför omfattande förändringar av utbildningen så att den blir en annan än den som ursprungligen erbjöds.

Vissa stödinsatser kan ges som en punktinsats om tex den studerande kraftigt halkat efter i studierna och riskerar att lämna utbildningen. I dessa fall kan stödet utges 1-3 månader.

Vem kan få särskilt pedagogiskt stöd?

Studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen har rätt att få det. Rätten till stöd är reglerat i 2 kap. 3 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Den studerande ska i första hand delta i den ordinarie undervisning som erbjuds alla studerande. Om den studerande utöver den ordinarie undervisning som erbjuds behöver särskilt pedagogiskt stöd, krävs att hen kan visa på behovet vilket framkommer vid en kartläggning. Som utbildningsanordnare behöver ni kartlägga behovet av särskilt pedagogiskt stöd, både om den studerande begär stöd eller om någon på utbildningen uppmärksammar ett stödbehov. Om ni upprättar rutiner för hur information kring anpassningar ska göras och hur ni kan uppmärksamma behov samt genomföra kvalitativa kartläggningar har ni förbättrat möjligheterna att så få som möjligt faller mellan stolarna.

Som utbildningsanordnare är ni skyldig att tillgodose den studerandes behov av särskilt pedagogiskt stöd. Myndigheten har formulerat ett förslag på informationstext som ni kan skicka med till de kommande studerande när antagningsbeskedet skickas ut.  Det hittar ni på Mina sidor. Som huvudregel gäller att stödet ska rymmas inom ramen för utbildningens ordinarie finansiering. Om behovet av särskilt pedagogiskt stöd finns på grund av en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan myndigheten bevilja statsbidrag/särskilda medel för vissa kostnader. 

För dig som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd

Om du har behov av extra stöd eller anpassningar med anledning av sjukdom eller funktionsnedsättning eller av andra orsaker var noga med att informera din utbildningsledare snabbt så att ni kan påbörja en kontakt gällande din situation.Många tycker det är svårt att tala om funktionsnedsättningar i början av en utbildning med nya kontakter. Självklart ska man försöka klara sina studier enligt det upplägg som är planerat men ibland dröjer man för länge med att berätta om sina eventuella behov av stöd. Risken är då att du halkar efter och har svårt att komma ifatt i studierna igen.

Din utbildningsanordnare är van att stötta studerande med särskilda behov och de har möjlighet att ansöka om särskilda medel om din utbildning bedrivs med statsbidrag för att bekosta stödinsatser hos oss på myndigheten ifall du har en varaktig sjukdom eller funktionshinder.

Möjlighet till statsbidrag/särskilda medel för särskilt pedagogiskt stöd

Om den studerandes behov av särskilt pedagogiskt stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan ni ansöka om statsbidrag/särskilda medel för dessa kostnader.

En konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd, dokumenterade psykiska besvär, hörselnedsättning, synnedsättning eller kroniska sjukdomar. Till ansökan ska ett intyg/utlåtande som bekräftar den studerandes funktionsnedsättning bifogas. Det ska vara utfärdat av någon med formell kompetens att bedöma och diagnostisera den aktuella funktionsnedsättningen.

När det gäller inläsning av litteratur sker detta i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). All litteratur som redan är inläst finns att ta del av på webbsajten Legimus. En studerande kan få ett användarkonto till Legimus via det lokala biblioteket.

Blanketter och mer information om hur ni ansöker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd och inläsning av litteratur finns då du loggar in på Mina sidor.

Statsbidrag eller särskilda medel för kostnader

Myndigheten kan bevilja er statsbidrag eller särskilda medel för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd som ni haft i nära anslutning till ansökan. En kartläggning av behoven behöver därför ha föregått beviljandet. Ansökan kan omfatta ett års studier. Stödinsatser som det går att söka för under hela utbildningsperioden är anteckningsstöd, tecken- och skrivtolk samt anpassade examinationer. Ni redovisar då er undervisningstid i bilagan ni hittar på Mina sidor.

Observera att möjligheten till statsbidrag/särskilda medel för särskilt pedagogiskt stöd endast gäller utbildningar som redan bedrivs med statsbidrag/särskilda medel.

Tillgängligheten i era lokaler

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgänglighet en av diskrimineringsgrunderna. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att personen kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning. Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att vidta. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer om diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Filmserie om särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten har tagit fram en filmserie om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning som stödmaterial till dig som arbetar inom yrkeshögskolan. Filmserien som finns att ta del av på Youtube är ett komplement till det stödmaterial som redan finns inom området. Filmserien består av tre delar där den första filmen handlar om universell utformning och tillgänglig undervisning. Den andra filmen tar upp vad särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan är och vem det är till för. Den tredje och sista filmen går igenom hur man ansöker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd. Syftet med filmerna är att framför allt utbildningsledare och undervisande personal inom yrkeshögskolan ska få en ökad förståelse för hur de kan stödja studerande med behov av särskilt pedagogiskt stöd. Målet är att uppnå en jämförbar studiesituation för alla studerande, ett breddat deltagande i en tillgänglig yrkeshögskola. 

Film 1 - Universell utformning och tillgänglig undervisning

Film 2 - Vad är SPS inom yrkeshögskolan och vem är det till för?

Film 3 - Statsbidrag för SPS inom yrkeshögskolan 

Tänk på att

 • Informera de studerande om möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd
 • För er kvalitetssäkring rekommenderas att ni haren rutin för att kartlägga behov av särskilt pedagogiskt stöd
 • Dokumentera gärna de samtal ni har med studerande oavsett om stödinsatser ska ges eller inte
 • Om anpassningar görs upprätta gärna en individuell studieplan
 • Regelbundna och tidigt inbokade uppföljningar underlättar korrigeringar vid behov och måluppfyllelse

Mer information

Handbok om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning i yrkeshögskolan   

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller på mail, info@myh.se.