Studerandeavgifter i yrkeshögskolan

Utbildningar som får statsbidrag eller särskilda medel ska vara avgiftsfria

En yrkeshögskoleutbildning som en utbildningsanordnare får statsbidrag eller särskilda medel för ska vara avgiftsfri för de studerande*. Det är utgångspunkten, men det finns två undantag som rör enstaka inslag och lärverktyg.

Om anordnaren planerar att ta ut avgifter av de studerande, ska detta framgå i ansökan till myndigheten. Anordnaren ska då kunna styrka att det handlar om antingen ett enstaka inslag eller ett lärverktyg och ska specificera vilka kostnader det aktuella beloppet ska täcka.

Definitioner:

  1. Det får förekomma enstaka inslag som de studerande får betala ett obetydligt belopp för. Myndighetens tolkning är att det handlar om enstaka inslag som rör enskilda kursmoment, till exempel en kostnad i samband med en studieresa. Det innebär att anordnaren inte får ta ut ens obetydliga kostnader av de studerande för till exempel passerkort, nycklar eller diverse faciliteter.
  2. Det andra fallet där avgifter får förekomma är när det handlar om lärverktyg. Lagens krav är i den situationen att varje studerande har lärverktyget för eget bruk och får behålla det som sin egendom. Om anordnaren säljer lärverktyget till de studerande, får priset högst motsvara anordnarens anskaffningskostnader. Exempel på lärverktyg är litteratur och annat studiematerial.

Utbildningar som inte får statsbidrag eller särskilda medel kan ta ut studerandeavgifter

En yrkeshögskoleutbildning som en utbildningsanordnare inte får statsbidrag eller särskilda medel för har möjlighet att ta ut studerandeavgifter. Avgiften för utbildningen framgår på www.yrkeshogskolan.se.  Avgifterna ska vara skäliga med hänsyn till de kostnader som anordnaren har, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för verksamheten.  

*Enligt 9 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan