Studieuppehåll/studieavbrott

Den som anordnar en yrkeshögskoleutbildning får statsbidrag för det antal studerande som går utbildningen.

Det är viktigt att du som anordnare har rutiner för att rekvirera statsbidrag och särskilda medel som säkerställer att underlaget är korrekt och att du lämnar riktiga uppgifter till myndigheten.

Rutinerna ska vara dokumenterade. Inom ramen för tillsyn granskar myndigheten utbildningsanordnarens rekvirering av statsbidrag. Om rekvireringen har skett på felaktiga grunder, blir utbildningsanordnaren återbetalningsskyldig.

Utbildningsanordnaren ska även ha dokumenterade rutiner för att hantera studieuppehåll, studieavbrott och återinträde. Av rutinerna ska det också framgå vad som krävs för att en person ska anses bedriva studier vid den enskilda utbildningen.

Innebörden av att bedriva studier och till exempel hur lång tid en person kan vara frånvarande, utan att anses ha avbrutit studierna, kan alltså variera mellan olika utbildningar.

Rutinerna bör vara väl kända av de studerande och ska vid förfrågan kunna visas för myndigheten. Vid tillsyn kan myndigheten även komma att göra en bedömning av om riktlinjer gällande frånvaro är rimliga och godtagbara.

Läs mer om hur ni går tillväga om en studerande gör studieuppehåll eller avbryter utbildningen i informationsbladet nedan.