Svenska med yrkesinriktning

Ser till individens behov och arbetsmarknadens krav

Stöd i form av svenska med yrkesinriktning ska vara direkt kopplad till den studerandes individuella behov kopplat till möjligheter att i den framtida yrkesrollen etablera sig på arbetsmarknaden och den specifika arbetsmarknadens krav på yrkesinriktade språkkunskaper.

Syftet är att säkerställa att den studerande vid inträde i den tänkta yrkesrollen har de yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver. Målgruppen är studerande med ett tydligt behov av svenska med yrkesinriktning. Det kan vara studerande med annat modersmål än svenska eller studerande som ännu inte behärskar svenska fullt ut. Observera att nuvarande behörighetsregler enligt förordningen gäller för alla studerande vid tillträde till utbildning.

Så kan svenska med yrkesinriktning bedrivas

Svenska med yrkesinriktning kan bedrivas som en individuellt utformad stödinsats parallellt med individens studier i en yrkeshögskoleutbildning, det vill säga inte ingå som ett kursmoment i ordinarie utbildning. Svenska med yrkesinriktning kan integreras löpande i utbildningen parallellt med ordinarie kurser via till exempel självstudier, gruppundervisning etc. Om intyg kommer utfärdas gällande svenska med yrkesinriktning ska detta ske utanför ordinarie utbildnings betygssättning.

Ansökan sker när utbildningen startat

När studerandebehovet är identifierat och konstaterat ansöker anordnaren, via gällande rutiner, om ett utökat statsbidrag hos myndigheten. Detta sker när utbildningen startat.