Tillsyn av yrkeshögskoleutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför tillsyn för att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan följer gällande regelverk.

Tillsynen granskar att varje yrkeshögskoleutbildning följer lag, förordning och föreskrifter samt utbildningsplan och den beviljade ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Tillsynen fokuserar på tre huvudområden:

  • Utbildningens innehåll och genomförande
  • Ledning och utveckling
  • De studerandes rättssäkerhet

Inledande tillsyn granskar förutsättningar

Inledande tillsyn ska säkerställa att utbildningsanordnarens organisation och andra förutsättningar som krävs för att bedriva utbildningen är på plats. Tillsynen sker några veckor efter det att utbildningen har startat.

Inför den inledande tillsynen ber myndigheten dig som bedriver utbildningen att skicka in material som visar hur utbildningen genomförs. Vilka uppgifter du ska skicka in och när myndigheten vill ha dokumenten, meddelar vi i god tid före tillsynen.  

En utredare från myndigheten granskar dokumenten och bokar sedan in en tid för samtal med utbildningsledaren. Kontakterna sker oftast över telefon, men kan också innebära att frågor ställs via e-post.

Faktablad: Inför inledande tillsyn av yrkeshögskoleutbildning

Fördjupad tillsyn med besök

Fördjupad tillsyn genomförs mitt i eller i slutet av en utbildning då vi gör ett tillsynsbesök.

Det innebär att två utredare från myndigheten besöker utbildningsanordnaren under en dag för att granska en eller flera utbildningar. Under besöksdagen träffar utredarna verksamhetsansvarig och utbildningsledarna för de utbildningar som granskas.

Om den eller de utbildningar ni bedriver ska få ett besök hör vi av oss för att hitta ett lämpligt datum.

I den fördjupade tillsynen kan vi följa upp fler delar av utbildningen som till exempel arbetsplatsförlagda delar (LIA), att ledningsgruppen ges rätt förutsättningar att utföra sina uppgifter och att utbildningen bedrivs enligt gällande regelverk. Alla utbildningsanordnare som berörs får fördjupad information om detta när tillsynen närmar sig.

Inför den fördjupade tillsynen ber vi er som bedriver utbildningen att skicka in material som visar hur utbildningen genomförs. Vilka uppgifter ni ska skicka in och när myndigheten vill ha dokumenten meddelar vi i god tid före tillsynen. Vid fördjupad tillsyn får de studerande svara på en enkät för att ge sin syn på utbildningen. Ledningsgruppen får också via en webbenkät ge sin bild av arbetet i ledningsgruppen. Före besöket granskar utredarna det insamlade materialet för att vid besöket kunna ha en dialog med er. 

Faktablad: Inför fördjupad tillsyn av yrkeshögskoleutbildning

Tillsyn på förekommen anledning

Om någon anmäler brister i utbildningen eller om myndigheten får andra signaler att det kan finnas brister i genomförandet, gör vi en tillsyn på förekommen anledning.

När myndigheten får in en anmälan kontaktar vi dig som bedriver utbildningen för att meddela vad anmälan innehåller och för att få in dina synpunkter. Därefter får den som har anmält brister möjlighet att svara på utbildningsanordnarens yttrande.

Om det finns behov av ytterligare utredning, utreder myndigheten ärendet vidare innan vi fattar beslut. I vissa fall kan det bli aktuellt med ett tillsynsbesök.

Om vi upptäcker brister ställer vi krav på åtgärder

När tillsynen är klar får utbildningsanordnaren ett tillsynsbeslut från myndigheten.

Om tillsynen visar på brister riktar vi i beslutet kritik på de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och anger vilka krav på åtgärder myndigheten ställer. Ett beslut med kritik kan följas upp genom att vi begär redovisning av de vidtagna åtgärderna.

Om bristerna inte rättas till kan myndigheten använda sanktioner, som till exempel att statsbidraget inte betalas ut.

Att tänka på inför tillsyn

När den utbildning du bedriver ska få tillsyn, tänk på att:

  • Uppdatera ledningsgruppen och kontaktuppgifterna på Mina sidor.
  • Kontrollera att ni bedriver utbildningen helt enligt beskrivningen i utbildningsplanen och ansökan.

OBS! Om ni vill göra ändringar i utbildningsplanen krävs beslut i styrelse eller ledningsgrupp samt att ni skickar in en ansökan om ändring av utbildningsplanen till myndigheten via Mina sidor.