Tillsyn av yrkeshögskoleutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför tillsyn för att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan följer gällande regelverk.

Tillsynen granskar att varje yrkeshögskoleutbildning följer lagen, förordningen och föreskrifterna samt utbildningsplanen och den beviljade ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Tillsynen fokuserar på tre huvudområden:

  • Utbildningens innehåll och genomförande
  • Ledning och utveckling
  • De studerandes rättssäkerhet

Inledande tillsyn granskar förutsättningar

Inledande tillsyn ska säkerställa att utbildningsanordnarens organisation och andra förutsättningar som krävs för att bedriva utbildningen är på plats. Tillsynen sker några veckor efter det att utbildningen har startat.

Inför den inledande tillsynen ber myndigheten dig som bedriver utbildningen att skicka in material som visar hur utbildningen genomförs. Vilka uppgifter du ska skicka in och när myndigheten vill ha dokumenten, meddelar vi i god tid före tillsynen.  

En utredare från myndigheten granskar dokumenten och bokar sedan in en tid för samtal med utbildningsledaren. Kontakterna sker oftast över telefon, men kan också innebära att frågor ställs via e-post.

Regelbunden tillsyn med och utan besök

Regelbunden tillsyn genomförs mitt i eller i slutet av en utbildning. I den regelbundna tillsynen kan vi följa upp fler delar av utbildningen som till exempel arbetsplatsförlagda delar (LIA) och systematiskt kvalitetsarbete. Alla utbildningsanordnare som berörs får fördjupad information om detta när tillsynen närmar sig.

Inför den regelbundna tillsynen ber vi dig som bedriver utbildningen att skicka in material som visar hur utbildningen genomförs. Vilka uppgifter du ska skicka in och när myndigheten vill ha dokumenten meddelar vi i god tid före tillsynen. Vid regelbunden tillsyn får de studerande också svara på en enkät för att ge sin syn på utbildningen.

I tillsynen granskar en utredare dokument och har kontakt med utbildningsledaren över telefon och e-post. Vi kan också prata med några av de studerande och personer från arbetslivet som är engagerade i utbildningen.

Myndigheten kan också göra tillsynsbesök på utbildningen. Ett tillsynsbesök innebär att två utredare från myndigheten besöker utbildningen under en dag. Under besöksdagen träffar utredarna utbildningsledaren och andra representanter för utbildningsanordnaren, samt de studerande, LIA-handledare och delar av utbildningens ledningsgrupp.

Om den utbildning du bedriver, ska få ett tillsynsbesök kommer myndigheten att höra av sig innan besöket för att hitta ett lämpligt datum.

Särskild granskning

Om någon anmäler brister i utbildningen eller om myndigheten får andra signaler att det kan finnas brister i genomförandet, gör vi en särskild granskning. Granskningen anpassas för att kontrollera just det anmälan gäller.

Oftast kommer anmälan från studerande, men kan också komma från anhöriga till studerande, anställda på utbildningen eller från arbetslivet.

När myndigheten får in en anmälan kontaktar vi dig som bedriver utbildningen för att meddela vad anmälan innehåller och för att få in dina synpunkter. Därefter får den som har anmält brister möjlighet att svara på utbildningsanordnarens yttrande.

Om det finns behov av ytterligare utredning, utreder myndigheten ärendet vidare innan vi fattar beslut. I vissa fall kan det bli aktuellt med ett tillsynsbesök i samband en särskild granskning.

Om vi upptäcker brister ställer vi krav på åtgärder

När tillsynen är klar får utbildningsanordnaren ett tillsynsbeslut från myndigheten.

Om tillsynen visar på brister riktar vi i beslutet kritik på de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk, och anger vilka krav på åtgärder myndigheten ställer. Ett beslut med kritik kan följas upp genom att vi begär redovisning av de vidtagna åtgärderna, innan ärendet avslutas.

Om bristerna inte rättas till kan myndigheten använda sanktioner, som till exempel att statsbidraget inte betalas ut.

Att tänka på inför tillsyn

När den utbildning du bedriver ska få tillsyn, tänk på att:

  • Uppdatera ledningsgruppen och kontaktuppgifterna på Mina sidor.
  • Kontrollera att ni bedriver utbildningen enligt beskrivningen i utbildningsplanen och ansökan.

Om ni har gjort förändringar i utbildningen måste dessa förankras i ledningsgruppen och du måste skicka in ansökan om ändring av utbildningsplanen till myndigheten via Mina sidor.