Inför inledande tillsyn av yrkeshögskoleutbildningar

Så här går den inledande tillsynen till 

Vi börjar med att begära in underlag från dig vilket sker tidigast 4 veckor efter att utbildningen startat. Underlaget skickar du sedan in till myndigheten inom en vecka från att du har fått begäran. 

En utredare från myndigheten granskar dokumenten. Utredaren bokar sedan ett telefonmöte med utbildningsledaren för ett samtal kring det inlämnade materialet. Även studeranderepresentanten kontaktas för ett kortare samtal. 

Vid den inledande tillsynen planeras alltså inget besök på plats. Om dokumentationen skulle peka på brister eller ge en osäker bild av hur utbildningen fungerar, kan nästa steg bli att myndigheten besöker dig. 

När den inledande tillsynen är klar kommer det ett beslut från myndigheten. Tillsynsbeslutet skickas till utbildningsanordnaren och studeranderepresentanten. Därefter publiceras beslutet på myndighetens hemsida och blir tillgängligt för alla.

Om den inledande tillsynen visar på brister, beskriver beslutet de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och vilka krav på åtgärder som myndigheten ställer. Inför ett sådant beslut får du som utbildningsanordnare möjlighet att kommentera beslutsunderlaget. Ett beslut med kritik kan följas upp genom att myndigheten begär redovisning av de vidtagna åtgärderna. Om bristerna inte rättas till kan myndigheten använda sanktioner, som till exempel att statsbidraget inte betalas ut.

Myndigheten kommer att begära in följande uppgifter om utbildningen

 1. Utbildningsledarens namn, telefonnummer och e-postadress.
 2. Studeranderepresentantens namn, telefonnummer och e-postadress (för den aktuella studerandegruppen).
 3. Översiktlig tidsplanering för utbildningens samtliga kurser, där det framgår när kurserna genomförs.
 4. Scheman för undervisningen för nu pågående kurser, såsom det presenteras för de studerande.
 5. Samtliga kursplaner (utformade enligt 2 kap, 9 § Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt myndighetens föreskrifter om kursplaner – MYHFS 2009:1).
 6. Protokoll från det sammanträde där ledningsgruppen för den aktuella utbildningen har fastställt kursplanerna.
 7. Protokoll från det sammanträde där ledningsgruppen för den aktuella utbildningen antagit de studerande, inklusive underlag som legat till grund för beslut om antagning.
 8. Sammanställning av genomförd behörighetsprövning av de sökande till utbildningen och urvalprocessen inför antagning av studerande.
 9. Det informationsmaterial om utbildningen som riktades till presumtiva sökande till utbildningen.
 10. Arbetsordning och planering för ledningsgruppens verksamhet med datum för ledningsgruppsmöten 12 månader framåt. Av arbetsordningen ska det också framgå när ledningsgruppen är beslutsmässig.
   
 11. Skriftligt intyg från studeranderepresentanten (ni kommer att få ett formulär som studeranderepresentanten kan fylla i) som bekräftar att:
 • utbildningsledaren har gått igenom utbildningsplanen med studerandegruppen
 • de studerande fått kursplaner för utbildningens kurser
 • metod och tidsplanering för eventuell LIA-anskaffning har gåtts igenom
 • utbildningsledaren har gått igenom ledningsgruppens sammansättning, roll och funktion i utbildningen med studerandegruppen
 • de studerande har informerats om rutinerna för betygssättning och återkoppling
 • de studerande har informerats om regler för omtentamen
 • de studerande informerats om rutinerna för studieuppehåll, studieavbrott och återinträde
 • de studerande har informerats om kraven för att erhålla examen och utbildningsbevis
 • de studerande har informerats om möjligheten att få särskilt pedagogiskt stöd

Tänk på att

 • sända in startsignalen via Mina sidor samma dag som utbildningen startar
 • alltid hålla ledningsgruppen och dess kontaktuppgifter uppdaterade på Mina sidor
 • kontrollera att ni bedriver utbildningen enligt beskrivningen i utbildningsplanen och ansökan

Om ni har gjort förändringar i utbildningen måste dessa förankras i ledningsgruppen och ni behöver skicka in ansökan om ändring av utbildningsplanen till myndigheten. Kom ihåg att varje utbildningsomgång kräver en separat ansökan.