Ändrade tillträdesregler 2013

Den 1 januari 2013 förändrades behörighetsreglerna till utbildningar inom yrkeshögskolan. Förändringen är en anpassning till den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2010.

I den tidigare skollagen (1985:1100) avslutades gymnasieskolan eller den gymnasiala vuxenutbildningen med att eleven fick ett slutbetyg från ett fullständigt eller specialutformat program alternativt med ett samlat betygsdokument.

I den nu gällande skollagen (2010:800) har begreppet gymnasieexamen införts. För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan ställs i linje med detta krav på att den sökande ska ha en gymnasieexamen. Det kan vara antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.

Behörighet från och med 1 januari 2013

Ny formulering i 3 kap. 1 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan:

Behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2013. Den ska dock börja tillämpas första gången vid antagning till utbildningar inom yrkeshögskolan som börjar efter den 1 juli 2013.

Övergångsbestämmelser

Det finns en övergångsbestämmelse som säger att den tidigare bestämmelsen i 3 kap. 1 § i förordningen om yrkeshögskolan ska gälla för studerande som fortfarande går i den så kallade äldre gymnasieskolan, och därför får slutbetyg därifrån.

Övergångsbestämmelsen innebär att den tidigare bestämmelsen om behörighet ska fortsätta gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning.

Utöver detta gäller även att den som före 1 januari 2013 uppfyller kraven på behörighet för tillträde till utbildning enligt den tidigare bestämmelsen, även därefter ska anses behörig.

Behörighet till och med 31 december 2012

Tidigare formulering i 3 kap. 1 § i förordningen om yrkeshögskolan:

Behörig att antas till utbildningen är den som

  1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng,
  2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng,
  3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.