Utbildningsplan och kursplaner i yrkeshögskolan

Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning, anordnare och andra förutsättningar. Mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens ledningsgrupp.

Utbildningsplan

För varje yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en utbildningsplan, det är reglerat i den förordning som styr yrkeshögskolan.

Av planen ska följande framgå:

 1. Den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare

 2. Utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbildningen

 3. Utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation

 4. Antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar

 5. De eventuella krav på särskilda förkunskaper som utbildningen kräver

 6. De grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till utbildningen

 7. De särskilda mål och krav som ska gälla för en examen om utbildningen kan få avslutas med en sådan

 8. Hur utbildningen ska kvalitetssäkras

Exakt vad utbildningsplanen ska innehålla framkommer i de anvisningar som myndigheten ger ut inför en ansökningsomgång.

Kursplan

För varje kurs som ingår i en yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en kursplan.

Av kursplanen ska följande framgå:

 1. Kursens benämning

 2. Det antal yrkeshögskolepoäng som kursen omfattar

 3. Målen för kursen

 4. Kursens huvudsakliga innehåll

 5. Om kursen helt eller delvis ges på engelska

 6. De principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som ska tillämpas

Vägledning i hur du utformar kursplaner

Vägledning för arbete med kursplaner inom yrkeshögskolan (YH)