Reell kompetens – Validering

Det här är validering och reell kompetens

Validering består av både kompetenskartläggning och kompetensbedömning och att genomföra validering inom YH innebär att man identifierar, värderar, dokumenterar och erkänner reell kompetens. Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.*

MYH anser att validering är ett kvalitets- och rättssäkert sätt att kartlägga och bedöma sökandes och studerandes reella kompetens för både tillträde och tillgodoräknande.

Därför är det viktigt att arbeta med reell kompetens

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömning av reell kompetens är viktigt för att avgöra om sökande är behöriga till utbildningarna, även om de saknar vissa formella meriter. Det kan också vara viktigt att ta tillvara reell kompetens för att studerande inte ska behöva läsa sådant de redan vet och kan, vilket därmed kan förkorta tiden på en pågående utbildning. Genom att validera personer som söker en YH-utbildning, kan du som YH-anordnare anta studerande som har andra meriter än de formella. Detta medför att du kan bredda rekryteringsbasen till din utbildning och bidra till ökad mångfald inom dina egna utbildningar och inom YH.

Validering kan vara ett bra verktyg för att bland annat ta tillvara studie- och arbetslivserfarenhet från andra länder, bryta traditioner i fråga om könsrelaterade utbildnings- och yrkesval eller för karriärbytare som vill skaffa sig en ny yrkesinriktning.

Här finns ett självvärderingsverktyg för kvalitetssäkring av validering.

Verktyget bygger på kvalitetskriterier för validering

* Definitionen på reell kompetens är från Valideringsdelegationen – En nationell strategi för validering, SOU 2017:18.

Pilotstudien Validering inom YH

Vi har genomfört en pilotstudie som riktade sig till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Studien syftade till att höja kompetensen och att sprida erfarenheter om hur validering går till samt att öka möjligheten att bredda rekryteringen till utbildningarna ur ett mångfaldsperspektiv.

I pilotstudiens slutrapport kan du ta del av resultatet.