Validering

Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar reell kompetens, det vill säga en persons faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Validering kan vara till hjälp för personer som till exempel vill börja studera eller som vill förkorta tiden på en pågående utbildning. Genom att validera personer som söker en YH-utbildning, kan du som YH-anordnare anta studerande som har andra meriter än de formella. Detta medför att du kan bredda din rekryteringsbas till din utbildning och bidra till mer mångfald inom dina egna utbildningar och inom YH.

Målgrupper för validering

Validering kan vara ett bra verktyg för att åstadkomma detta:

  • Det svenska utbildningssystemet och den svenska arbetsmarknaden behöver ofta använda validering för att ta tillvara på studie- och arbetslivserfarenhet från andra länder. Validering kan underlätta att beskriva den typen av kompetens och därmed öppna dörrar för utrikes födda.
  • Validering kan bidra till att bryta traditioner i fråga om könsrelaterade utbildnings- och yrkesval. Det gör det lättare för till exempel män att söka sig till traditionellt kvinnliga yrkesområden.
  • Validering bidrar också till att utbildningssystemet och arbetsmarknaden kan ta del av funktionsnedsattas kompetens, vilka ofta har en annan utbildningsbakgrund än andra sökande. Validering kan även fånga upp behov av särskilt pedagogiskt stöd på ett tidigt stadium.
  • Det kan också vara ett verktyg för karriärbytare som vill skaffa sig en ny yrkesinriktning, men som saknar formella meriter.

Stödmaterial

Till höger i menyn hittar du stödmaterial inför ett valideringsarbete i form av till exempel formulär för kompetenskartläggning och förslag på mall för kompetensintyg.

Mer information

På valideringsinfo.se kan du läsa mer om hur validering inom YH fungerar.