YH-dagen 2015

Kan vi tillsammans vidareutveckla utbildningsformen så att det leder till ökad effekt? Och vad menar vi med effekt i ett komplext system som YH? Begreppen diskuteras under YH-dagen.

Ladda ner programbladet.

Inledning av generaldirektören

Yrkeshögskolan är en problemlösare! Våra examinerade studerande är med och löser den kompetensbrist som finns i runt om i svenskt arbetsliv.
YH är emellertid inte den problemlösare som vi skulle kunna vara. Vi har en rad utmaningar att ta oss an:
Dels utnyttjar vi inte de platser vi får.
Dels har vi ett förhållandevis låg examensgrad.

Vi alla som är aktörer i YH-systemet har ansvar att nå det gemensamma målet – leverera mer kompetens till arbetslivet.
Låt oss prata om hur.
Ladda ner PowerPoint-presentation

Seminarier/workshops

Granskning inom yrkeshögskolan

Myndigheten gör tillsyn och kvalitetsgranskning för att bidra till att utbildningarna genomförs rättssäkert och med god kvalitet. Granskningsverksamheten bidrar på så sätt till att skapa förtroende för yrkeshögskolan som utbildningsform.

Seminariet sammanfattar erfarenheterna från 2014 års granskningsverksamhet. Vi presenterar bland annat vad vi har sett i kvalitetsgranskningarna av LIA och i tillsynen. Vi kommer också att diskutera hur vi kan dra lärdom av resultaten och utveckla utbildningarna inom yrkeshögskolan.
Ladda ner PowerPoint-presentation

Utveckla yrkeshögskolan med EU-verktyg och validering

EU-verktygen - ett effektivt sätt att utveckla en YHutbildning för att möta arbetslivets behov idag och framtidens utmaningar

Seminariet kommer att presentera hur tre EU-verktyg, EQAVET, ECVET och EQF, kan bli värdefulla verktyg att utveckla utbildningar inom yrkeshögskolan. Seminariet kommer också ge tänkbara scenarier för hur yrkeshögskolan kan komma att gestaltas när regeringen fattat beslut om ett svenskt ramverk för kvalifikationer, NQF. Utrymme för frågor, reflektioner och diskussion kommer naturligtvis att finnas.
Ladda ner PowerPoint-presentation

Validering av reell kompetens breddar rekryteringen till yrkeshögskolan och ger bättre matchning mot arbetslivets behov

Seminariet sätter validering i sitt sammanhang och ger en bild av hur validering kan fungera inom yrkeshögskolan. Pilotstudie om ett riktat statsbidrag för validering presenteras och villkoren för att ansöka förklaras. I grupper diskuterar vi sedan hur vi kan arbeta tillsammans för att uppnå önskade effekter.
Ladda ner PowerPoint-presentation

Så arbetar du på Mina sidor

Här får du vägledning kring studiedokumentation och de vanligaste administrativa uppgifterna från en utbildnings start till slut. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på, vilka behörigheter som behövs, vad som ska göras när och hur det fungerar att arbeta i webbtjänsterna.
Ladda ner presentation (pdf)
Ladda ner presentation (ppt)
Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning
Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan
Mina Sidor - Manual: Studiedokumentation
Mina Sidor - Manual:Organisation/användare, utbildningsanordnare

Särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan

Seminariet ger information om vad särskilt pedagogiskt stöd är och hur man ansöker om utökat statsbidrag för detta. Vi tittar på vad regelverket säger och vad det innebär för utbildningsanordnare respektive studerande. Syftet är att ge er utbildningsledare stöd i hur ni kan gå tillväga i mötet med studerande med behov av särskilt stöd, så att yrkeshögskoleutbildningar blir inkluderande och tillgängliga.

Under seminariet kommer även färsk statistik om hur studerande upplever sin studiesituation att presenteras.

Varumärket yrkeshögskolan - vårt gemensamma åtagande

Seminariet visade omvärldens bild av yrkeshögskolan i dag samt gick igenom varumärkesplattformen, med yrkeshögskolans utmärkande drag och fördelar.

Seminariet innehöll också en workshop för att skapa en nulägesbild över vad som kommuniceras i yrkeshögskolans namn. Materialet från workshopen kommer att analyseras och återkopplas i samverkan.

Ladda ner PowerPiont-presentationen här.

”Kommunikationshandledningen” finns på Mina sidor (under Hantera beviljad utbildning).

Presentationer

Normering och allmänna råd. Vad och till vilken nytta?

Allmänna råd syftar till att underlätta och främja en enhetlig rättstillämpning av YH-författningarna. Presentationen tar upp de allmänna rådens rättsliga kontext och status och vad de allmänna råden innebär för utbildningsanordnare och till vilken nytta. Även processen av själva framtagandet av råden illustreras och vilka områden som är prioriterade och på gång inom myndigheten.

Anordnarstöd – nu en internutredning som pågår fram till 1 juni 2015

Syftet är att bygga upp, utveckla och samordna myndighetens arbete med att främja utvecklingen av och kvaliteten i de utbildningar som myndigheten ansavarar för.

Arbetet genomförs som ett projekt där myndighetens alla avdelningar finns representerade och leds av Abraham Bernharth.
Ladda ner PowerPoint-presentation