Behandling av personuppgifter

Myndigheten för yrkeshögskolan värnar den personliga integriteten.

Alla personuppgifter som lämnas till Myndigheten för yrkeshögskolan behandlas enligt dataskyddsförordningens krav. Dessa krav värnar den personliga integriteten så att den registrerade alltid kan känna sig trygg med vår hantering av personuppgifterna. Myndigheten har alltid en laglig grund vid våra behandlingar, vi tar aldrig in fler personuppgifter än vi behöver och vi behandlar aldrig personuppgifter om det inte är nödvändigt.

Den registrerades rättigheter

Som registrerad hos myndigheten har du rätt att få reda på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och varför. Du har rätt att begära rättelse, överföring, begränsning av behandling eller radering av dina uppgifter. Du har också rätt att inge klagomål mot enskilda behandlingar till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud Annica Hansson (telefon 010-209 01 07, e-post dso@myh.se).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift om dig som på något sätt går att knyta till dig som person. De mest naturligt förekommande personuppgifterna är exempelvis namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress, men även andra typer av information kan utgöra personuppgifter. Några exempel på detta är kön, etnicitet, hälsouppgifter, elektroniska spår på Internet (tex IP-adresser) m.m.

Vad är en personuppgiftsbehandling?

När någon gör något med dina personuppgifter så är detta en personuppgiftsbehandling som berör dig. Det kan röra sig om exempelvis att dina personuppgifter inhämtas, lagras, överförs, läses, skrivs ut eller sorteras. När detta görs ska den som behandlar uppgifterna om dig se till att det görs endast med laglig grund och med tillräckliga säkerhetsåtgärder. För att vi som myndighet ska kunna utföra de uppgifter som riksdag och regering har ålagt oss, behöver vi i vissa fall behandla dina personuppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter hos myndigheten?

Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgifter inte lagras längre än vad som krävs för ändamålet med behandlingen. Av andra författningar än dataskyddsförordningen kan det framgå hur lång tid en handling ska bevaras.

Myndigheten måste också följa arkivlagens bestämmelser om arkivering av allmänna handlingar. Hur länge en handling (där dina personuppgifter kan ingå) sparas framgår av i myndighetens informationshanteringsplan.